Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2018-2022 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Medycyna Pracy1621
2.Teksty Drugie1117
3.Studia Socjologiczne1113
4.Nafta-Gaz1112
5.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu1016
6.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1015
7.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1015
8.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN1014
9.Przegląd Organizacji1013
10.Studia Ekonomiczne1013
11.Wieś i Rolnictwo1013
12.Przegląd Geopolityczny1012
13.Przegląd Socjologii Jakościowej1012
14.Handel Wewnętrzny915
15.Rynek Energii915
16.Studia Edukacyjne914
17.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów913
18.Praca i Zabezpieczenie Społeczne911
19.Przegląd Geologiczny911
20.Przegląd Podatkowy911
21.Zeszyty Naukowe Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie-Problemy Rolnictwa Światowego911
22.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny910
23.Przegląd Prawa Handlowego815
24.Przeglad Geograficzny814
25.Izolacje813
26.Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych813
27.Studia BAS813
28.Studia Medioznawcze812
29.Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny812
30.Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka811
31.Ekonomista811
32.Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics811
33.Krytyka Prawa811
34.Optimum. Studia Ekonomiczne811
35.Samorząd Terytorialny811
36.Sylwan811
37.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG810
38.Przegląd Prawa Publicznego810
39.Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego810
40.Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician810
41.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie810
42.Przedsiębiorczość i Zarządzanie89
43.Studia Regionalne i Lokalne89
44.Zdrowie Publiczne i Zarządzanie724
45.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy717
46.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II714
47.Gospodarka Materiałowa i Logistyka713
48.Studia Europejskie-Studies in European Affairs713
49.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego712
50.Turystyka Kulturowa712
51.Energetyka711
52.Studia Miejskie711
53.Studia z Polityki Publicznej711
54.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe710
55.Marketing i Rynek710
56.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy710
57.Organizacja i Kierowanie710
58.Polityka Społeczna710
59.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu710
60.Przegląd Politologiczny710
61.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna710
62.Życie Weterynaryjne710
63.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie79
64.Mechanik79
65.Poradnik Językowy79
66.Prawo Asekuracyjne79
67.Przegląd Konstytucyjny79
68.Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk79
69.Acta Scientiarum Polonorum. Architectura78
70.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia78
71.Edukacja-Technika-Informatyka78
72.Gdańskie Studia Prawnicze78
73.Kosmos78
74.Polskie Forum Psychologiczne78
75.Przegląd Socjologiczny78
76.Varia Medica78
77.Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie78
78.Journal of Modern Science77
79.Studia Oeconomica Posnaniensia613
80.Język Polski612
81.Historia i Polityka611
82.Zeszyty Prasoznawcze611
83.Kultura i Edukacja610
84.Forum Oświatowe69
85.Horyzonty Wychowania69
86.Humanitas University's Research Papers Management69
87.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio69
88.Lubelski Rocznik Pedagogiczny69
89.Prace Geograficzne69
90.Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje69
91.Problemy Wczesnej Edukacji69
92.Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego69
93.Roczniki Pedagogiczne69
94.Rozprawy Społeczne69
95.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K–Politologia68
96.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej68
97.Archiwum Kryminologii68
98.Dzieje Najnowsze68
99.Economic & Political Thought/Mysl Ekonomiczna & Polityczna68
100.Ekonomiczne Problemy Usług68
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.