Samet Kavoğlu
Samet Kavoğlu
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgüt Kültürünün Çalışanlarda Tükenmişlik Duygusuna Etkisi ve Örnek Bir Uygulama
S Kavoğlu
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
162009
Türk kamu diplomasisi: halkla ilişkiler eksenli model arayışları
S Kavoğlu
Eğitim Yayınevi, 2018
102018
Güncel Bir Olgu Olarak Yeni Medya Ve Kriz İletişimi: Örnek Vaka Analizi
S Kavoğlu
Egifder 2 (1), 49-63, 2013
102013
YAPILANDIRMACI PERSPEKTİFTEN KAMU DİPLOMASİSİ VE TÜRKİYE: ABD YAZILI BASININDAN YANSIMALAR
S Kavoğlu
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2013
102013
İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama: Örnek Olay İncelemesi
S Kavoğlu
Journal of History Culture and Art Research 1 (4), 13-31, 2012
102012
PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: OYUNA DAYALI REKLAM VE ÖRNEK UYGULAMALAR
S Kavoğlu
Akademik Bakış Dergisi, 1-14, 2012
82012
AŞIRILIĞIN HABER DEĞERİ: STK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
S KAVOĞLU
Journal of Yaşar University 8 (31), 5324-5340, 2013
22013
II. Dünya Savaşı’nda Kadınlara Yönelik Hazırlanan Afişlerin Göstergebilimsel Çözümlemesi: “Women’s Land Army” Örneği
S Kavoğlu
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 111-124, 2018
12018
Mısır'da Değişen Dengeler Bağlamında Türkiye'nin Mısır Yazılı Basınında Sunumu: Al-Ahram Gazetesi Örneği.
S Kavoğlu
Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, 2017
12017
Şam Rejiminin Kontrolündeki Sana Haber Ajansının Türkiye Karşıtı Algı Operasyonları
S Kavoğlu
Algı Yönetimi - Siyasal ve Dijital İletişim, Sosyal Medya ve Kitle İletişimi …, 2021
2021
YENİ MEDYADA ETİK SORGULAMALAR: HİBRİD İÇERİK FORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
S Kavoğlu
Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar, 35-61, 2020
2020
SİYASAL İKNA VE ÜNLÜLER: AKİL İNSANLAR HEYETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
S Kavoğlu
İletişimde Seçme Konular 1, 651-681, 2020
2020
Meşrulaştırma Aracı Olarak Medya: Rusya'nın Kırım’ı İlhakı Üzerine Bir İnceleme
S Kavoğlu
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2020 (50), 97-116, 2020
2020
An Analysis on the “Binding Group Decision”
S Kavoğlu, M Salar
2020
Türk İmgesinin Öteki Olarak İnşası: Broken Hill Saldırısı Üzerine Bir İnceleme
S Kavoğlu
Erciyes İletişim Dergisi 6 (2), 1255-1268, 2019
2019
Political Communication, Freedom of Expression, and Ethics: An Analysis on the “Binding Group Decision”
S Kavoğlu, M Salar
Political Propaganda, Advertising, and Public Relations: Emerging Research …, 2019
2019
Political Propaganda, Advertising, and Public Relations: Emerging Research and Opportunities
S Kavoğlu, M Salar
2019
Türk Dış Politikasında Paradigma Değişimi ve Ulusal Basına Yansımaları: Örnek Olay İncelemesi
S Kavoğlu
Erciyes İletişim Dergisi 5 (4), 797-818, 2018
2018
KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE ULUSAL BASINA YANSIMALARI
S Kavoğlu
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
2016
6/7 Eylül Olaylarının Gündem Belirleme Yaklaşımı Çerçevesinde İncelemesi
S Kavoğlu
TEORİDEN UYGULAMAYA SİYASAL İLETİŞİM, 3-23, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20