Nusret Gedik
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Edebiyatında Manzum Devriyye
N Gedik
42018
Kıyâfet İlmi ve Süleymaniye Kütüphanesinde Kayıtlı Yeni Bir Kıyâfet-nâme Üzerine
N Gedik
I. İstanbul Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumunda Sunulan Bildiri, 1-8, 2007
42007
Azmî-zâde Hâletî’nin Derviş Paşa Hicviyyesi: Hadd-i Mestān
N Gedik
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi/The Journal of Ottoman Literature …, 2015
32015
Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar’ın Kaybolmuş Yapıları
N Gedik
12018
Gemici Dili ile Kılıç Ali Paşa Hicviyyesi/ A Satire of Kilij Ali Pasha with a Sailors Tongue
N Gedik
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal of Turkish Cultural Studies …, 2017
1*2017
Rızâyî-i Vânî (ö. XVII yy.?) Mecmû‘ası ve Haylî (ö. 1040/1630-31)’nin Mavrav Hicviyyesi
N Gedik
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 195-219, 2020
2020
Güçlük Nerede
N Gedik
Yeditepe, 2019
2019
Eski, Yeni ve Ötesi
N Gedik
Yeditepe, 2019
2019
XV. yy. Şairi Tâli’î’nin Mısır Kasidesi
N Gedik
2019
Üç Tarz-ı Siyaset
N Gedik
Yeditepe, 2019
2019
XV. yy. Şairi Tâli'î'nin Mısır Kasidesi/15th Century Poet Tali’i’s Egypt Qasıda
N Gedik
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 451-468, 2019
2019
Bu Vatan Kimin
N Gedik
Yeditepe, 2018
2018
Dede Korkut Hikâyeleri
N Gedik
Yeditepe, 2018
2018
Kızıl Elma
N Gedik
Yeditepe, 2018
2018
Mehmed Münîb Ayıntâbî ve Âsârü'l- Hikem fi Nakşi'l-Kadem Adlı Eseri
N Gedik
https://www.academia.edu/38531503/Mehmed_M%C3%BCn%C3%AEb_Ay%C4%B1nt%C3%A2b …, 2018
2018
Konevî Düşüncesinin Türk Edebiyatına Yansıması Olarak Devriyye Nazım Türü
N Gedik
III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, 454-477, 2018
2018
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Divanı’nda Yer Alan Devriyyeler
N Gedik
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi/The Journal of Ottoman Literature …, 2018
2018
GEMİCİ DİLİ İLE KILIÇ ALİ PAŞA HİCVİYYESİ
N GEDİK
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 2 (37), 20-59, 2017
2017
Laziki-zade Feyzullah Nafiz Efendi (öl. 1181/1767)’nin Türki Leta’ifül-hayal adlı eseri [1b-81a](inceleme-metin)
N Gedik
Marmara Üniversitesi, 2011
2011
Seydî Ali Reis (Kâtibî) Dîvânı
N Gedik
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20