Follow
Ömer KIZILTAN
Ömer KIZILTAN
Other namesOmer Kiziltan, Omer Kızıltan
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi
Verified email at cu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar
Ö KIZILTAN
Eğitim ve Öğretim Araştırmalar Dergisi 1 (4), 335-352, 2012
30*2012
Akademisyenlere Göre Akademi ve Akademik Kültür
AT AKCAN, S MALKOÇ, Ö KIZILTAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 569-591, 2018
212018
Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Metaforları
C AKYOL, Ö KIZILTAN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2), 937-961, 2019
20*2019
Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Felsefe Dersi Programlarının Amaçları Çerçevesinde Felsefe Anlayışlarının İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Ö KIZILTAN
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana., 2014
102014
Çocuk ve Felsefe İlişkisi Açısından Dört Katlı Düşünme Modeli
Ö KIZILTAN, MA DOMBAYCI
Dört Öge, 1-24, 2020
72020
1985’ten Günümüze Felsefe Ders Kitaplarında Özgürlük Kavramı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Ö Kızıltan
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensititüsü, Felsefe Grubu Eğitimi Bilim …, 2018
2*2018
Yüksekögretimde Nicel Değişimler Karşısında Kalıcı Sorunlar
Ö KIZILTAN, O BAYRAKTAR
Researcher: Social Science Studies 5 (IV), 598-619, 2017
2*2017
Türkiye’de Yükseköğretimde Felsefe Geleneği ve Kültürünün Millî Kültür ve Halk Kültürüyle İlişkisi
Ö KIZILTAN, O Bayraktar, MA DOMBAYCI
Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 86-102, 2022
12022
Felsefe Grubu Eğitimi Lisans Programlarının Karşılaştırılması
MA DOMBAYCI, Ö KIZILTAN
Electronic Turkish Studies 12 (25), 265-288, 2017
1*2017
Sanatın Felsefi Açıdan İrdelenmesi
Ö Kızıltan, HN Kızıltan
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10 …, 2023
2023
Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Felsefe Öğretmeni Yetiştirme
Ö Kızıltan
Türkiye'de Felsefenin Yüzyıllık Eğitimi 2, 343-363, 2023
2023
Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu'nun Kültür, Eğitim ve Toplumsal Bütünleşme Üzerine Görüşleri Bağlamında Türkiye'de Ortaöğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri
Ö Kızıltan
Toplumsal Bütünleşme Bağlamında Eğitim: Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu’na Armağan, 2023
2023
TEKNOLOJİ KAVRAMININ FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA ENTEGRASYONU HAKKINDA BİR ÖNERİ
Ö KIZILTAN
6th Ankara International Congress on Scientific Research, 611-618, 2022
2022
Geleceğin Eğitimi ve Felsefe
Ö Kızıltan
Antik Çağdan Günümüze Eğitim Felsefesi Tartışmaları, 217-234, 2022
2022
Felsefe Öğretiminin Tarihçesi ve Uygulanan Felsefe Dersi Öğretim Programının Yapısı
Ö Kızıltan
Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, 17-52, 2020
2020
1980 Sonrası Dönemden Günümüze Lise Felsefe Ders Kitaplarında Özgürlük Kavramı
Ö KIZILTAN, Ş ÇETİN
Al Farabi 3th International Social Science Congress, 2018
2018
Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Bilgi Sorunu
Ö KIZILTAN
Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu - Ankara Üniversitesi, 2013
2013
Ortaöğretim Felsefe Programı Üzerine Öğretmen Görüşleri
Ö KIZILTAN
V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / V. International Congress of …, 2013
2013
Ortaöğretim Felsefe Dersi (10. sınıf için) Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Afyonkarahisar İli Örneği
Ö Kızıltan, HB İnanç
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19