Follow
Emel Çilingir Altıner
Emel Çilingir Altıner
(Dr, Researcher) Faculty of Education, Çukurova Üniversity
Verified email at cu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı düzeyine ve problem çözme becerilerine etkisi
E Çilingir
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2015
552015
Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin başarılarına, görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarına ve problem çözme tutumlarına etkisi
E Çilingir, PD Artut
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 7 (3), 578-600, 2016
46*2016
Relationship between Spatial Thinking and Puzzle Games of Elementary School Students.
EÇ ALTINER
International Online Journal of Educational Sciences 10 (1), 75-87, 2018
272018
İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi
EÇ ALTINER, P DİNÇ ARTUT
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1-19, 2017
192017
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme profillerine göre görsel tahmin ile uzamsal akıl yürütme becerilerinin ve problem çözme performanslarının incelenmesi
E Çilingir Altıner
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
122018
Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerinde Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Bir Uygulama Örneği
E Çilingir, P Artut, K Tarım
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 1 (1), 1-12, 2015
112015
TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ
MC Şahin, TAŞ İşıl, İG Oğul, E Çilingir, O Keleş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 335-348, 2015
92015
Literature review on the use of tablet computers in preschool education
MC Sahin, I Tas, IG Ogul, E Cilingir, O Keles
European Journal of Research on Social Studies 1 (1), 80-83, 2014
92014
Investigating the Spatial Reasoning Skills of Students in the Context of Mathematical Thinking Profiles.
EÇ Altiner, MC Dogan
Online Submission 4 (11), 26-38, 2018
82018
4. Sınıf TIMSS 2011 matematik soruları ile matematik ders kitabındaki soruların bilişsel alanlara göre incelenmesi
E Çilingir, P Dinç Artut
Electronic Turkish Studies 11 (21), 79-94, 2016
72016
The Relationshıp Between Pre-Service Class Teachers' Self-Efficacy in Mathematical Literacy and Their Attitudes towards Mathematics
H ÖNAL, A YORULMAZ, Y GÖKBULUT, EÇ ALTINER
Journal of Education and Practice, 2017
42017
The effect of the use of concept cartoons on students’ success in mathematics (time measurement)
H Önal, E Çilingir Altıner
The Journal of Educational Research 115 (4), 28-52, 2022
32022
Sınıf öğretmenleri adayları ile sınıf öğretmenlerinin şekil örüntüleri konusundaki alan bilgilerinin karşılaştırılması
E ÇİLİNGİR, TY YELKEN
International Journal of Educational Studies in Mathematics 3 (4), 1-16, 2016
32016
Gerçekçi Matematik Eğitimi Üzerine Bir Kuramsal Çalışma
EÇ ALTINER
Eğitim ve Teknoloji 3 (1), 48-73, 2021
22021
Ölçme
E Çilingir Altıner
İlkokulda Temel Matematik, 185-216, 2019
22019
Re-Evaluating the 4+ 4+ 4 Education System in the Processing of the First Graduates
Y KABAPINAR, E ÇİLİNGİR, T TOPÇUBAŞI, Ü ATABAŞ, B KARADAĞ
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 4 (2), 45-61, 2018
2*2018
4. SINIF TIMSS 2011 MATEMATİK SORULARI İLE MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ SORULARIN BİLİŞSEL ALANLARA GÖRE İNCELENMESİ
E Çilingir, P Dinç Artut
Turkish Studies - Eğitim Bilimleri 11 (21), 79-94, 2016
22016
Do Geometry Self-Efficacy and Spatial Anxiety Predict the Attitudes Towards Geometry?
A Yorulmaz, E Çilingir Altıner
Mimbar Sekolah Dasar (Elementary School Forum) 8 (2), 205-216, 2021
12021
Investigation of the Relationship between Visual Estimation Skills and Spatial Reasoning Skills of Primary School Students
E Çilingir Altıner, MC Doğan
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 50 (1), 31-56, 2021
1*2021
Do Mathematical Thinking Processes Influence Visual Estimation Skills in Students?
E Çilingir Altıner, MC Doğan
The Journal of Educational Research 116, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20