Follow
Fuat KORKMAZER
Fuat KORKMAZER
Unknown affiliation
Verified email at alparslan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Psikolojik sermayenin çalışan performansına etkisi: Sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma
F Korkmazer, E Ekingen, A Yıldız
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (3), 2016
832016
Sağlık personeli hasta güvenliği kültürü algılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
F Korkmazer, A Yıldız, E Ekingen
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 141-154, 2016
392016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGISI ALGILARININ İNCELENMESİ
F Korkmazer
Business Economics and Management Research Journal 3 (2), 141-152, 2020
282020
ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA’NIN İŞ TATMİNİ İLE İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
F Korkmazer, E Ekingen
The Journal of Academic Social Science Studies 10 (63), 459-470, 2019
272019
İş yükü fazlalığı algısının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının aracı rolü
F Korkmazer
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 2018
262018
The effect of intrapreneurship and organizational factors on the innovation performance in hospital
E Ekingen, MA Ekemen, A Yildiz, F Korkmazer
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 62, 196, 2018
242018
Herzberg’in hijyen faktörlerinin çalışanların işten ayrılma davranışlarına etkisine yönelik bir araştırma
F Korkmazer, A Aksoy
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 821-833, 2017
192017
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
F Korkmazer
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (20), 502-515, 2020
132020
KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
F Korkmazer, R Saydan
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 542-561, 2018
112018
Hemşirelerin hastane etik iklim algılarının performansları üzerine etkisi
F Korkmazer, M Pirol, E Güneysu
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 163-170, 2020
102020
HASTANELERDE UYGULANAN PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Ekingen, A Yıldız, C Korku, F Korkmazer
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (12), 71-83, 2017
92017
İş yükü fazlalığı algısının çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracı rolü: Sağlık sektöründe bir uygulama
F Korkmazer
OPUS International Journal of Society Researches 17 (36), 2767-2793, 2021
82021
Sağlık çalışanlarının iş yükü fazlalığı algısının yaşam kalitesi ve iş-aile çatışması ile ilişkisi
F Korkmazer, A Aksoy
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (12), 607-619, 2018
82018
Kurum itibarının çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi: van eğitim ve araştırma hastanesinde bir uygulama
F Korkmazer
SBE YL Tezi, Van, 2011
82011
İŞ YÜKÜ FAZLALIĞININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ ARACI ROLÜ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
F KORKMAZER, A AKSOY
Business & Management Studies: An International Journal 8 (2), 1628-1657, 2020
72020
Covid-19 pandemisinin toplum üzerine etkisi: Azerbaycan örneği
F Selamzade, F Korkmazer, S Bostan, G Yusifbeyli
Türkiye Klinikleri J Health Sci 5 (2), 278-87, 2020
72020
Sağlık çalışanlarının değişime karşı tutumlarının incelenmesi
F Korkmazer, T Aslan, E Ekingen
İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (3), 2580-2591, 2020
72020
ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL SAPMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: BİR HASTANE ÖRNEĞİ
F Korkmazer, M Pirol
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 24 (1), 43-62, 2021
52021
Açık Liderliğin Kamu Hizmeti Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
F Korkmazer
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 363-374, 2021
32021
A study to measure the perceptions of Azerbaijani healthcare workers towards the COVID-19 pandemic
PYA Ölçülmesine
Turkish Studies 15 (4), 691-702, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20