Gökhan yalçın
Gökhan yalçın
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
19. yüzyıl Türk musikisinde Hâşim Bey mecmuası: birinci bölüm edvâr
H Bey
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2016
162016
Halk müziğine dayalı gitar öğretimi
G Yalçın
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
112004
Kantemiroğlu Edvârı’nda “Hüseynî Küllî Külliyât-ı Makâmât” adlı saz eserinin incelenmesi
G Yalçın
Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (UHMAD). S 11, 32-70, 2017
52017
Türk Müzik Eğitimi Tarihinde Notacı Hacı Emin Bey’in “Nota Muallimi” Adlı Kitabının Yeri ve Önemi
G Yalçın
Rast Musicology Journal 2 (2), 43-69, 2014
52014
Genel Müzik Eğitiminde Türkü ya da Türkü Kaynaklı Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Okul Çalgısı Olarak Gitarın Yeri ve Önemi. 1
G Yalçın
Müzik Eğitimi Sempozyumu, 4-6, 2005
52005
Dörtlü Armoni Sistemi Uygulamalarını İçeren Armoni Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi
G YALÇIN
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 2 (5), 2012
32012
Halk Müziğinden Gitara
G Yalçın
Kayseri: Mavi Ofset, 2012
32012
Genel Müzik Eğitiminde Türkü Ya Da Türkü Kaynaklı Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Okul Çalgısı Olarak Gitarın Yeri ve Önemi
Y Gökhan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Van, 2005
32005
Nâyî Osman Dede'nin Nota Defterinden Üç Saz Eserinin Müzik Yazısı Açısından İncelenmesi
G Yalçın
Rast Musicology Journal 5 (1), 1447-1473, 2017
22017
Gitar Uygulamalı Armoni Öğretiminin Öğrenci Bilgi Ve Performans Düzeyine Etkisi
Y Gökhan
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ydt, Ankara, 2011
22011
Edvâr Kitaplarında Usûl-i Cedîd: İç İçe Daireli Usûller
G Yalçın
Bilig 85, 175-208, 2018
12018
Türk Halk Ezgilerinin Gitara Düzenlenmesinde Bir Yöntem: Dörtlü Armoni Sistemi
G YALÇIN
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 71-90, 2017
12017
18. YY OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİNDE NİM PERDELER VE MAKAMLARI.
G YALÇIN
Journal of International Social Research 12 (65), 2019
2019
Osmanlı Dönemi Mesleki Müzik Eğitiminde İki Solfej Kitabı: Solfej ve Talim-i Kırâat-ı Musiki.
G YALÇIN, A İde
Türkiyat Mecmuasi 29 (2), 2019
2019
OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİNDE İLK YAZILI TAKSİM ÖRNEĞİ: TAKSİM-İ NAĞME-İ KÜLLİYAT-I MAKAMAT.
G YALÇIN
Journal of International Social Research 12 (62), 2019
2019
Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik
H AKPINAR, E BEKTAŞ, M ÖNAL, A EKİNCİ, OO BİLEN, M KAYA, ...
2019
HARUN YAHUDİ'NİN" HÜSEYNİ KÜLLİ KÜLLİYAT-I MAKAMAT" ADLI ESERİ.
G YALÇIN
Journal of International Social Research 11 (56), 2018
2018
New Usul in Books of Turkish Music Theory: Usuls of Nested Cycles (Polyrhythmic)
G Yalcin
BILIG, 207-229, 2018
2018
NÂYÎ OSMAN DEDE, KANTEMİROĞLU VE KEVSERÎ HARF MÜZİK YAZILARINDA DİKKAT ÇEKEN İŞARETLER.
G YALÇIN
Journal of International Social Research 10 (50), 2017
2017
KEVSERÎ MECMUASI’NDA NÂ-MALÛM DÖRT MAKAM
G YALÇIN
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20