Doç. Dr. Gökhan yalçın
Doç. Dr. Gökhan yalçın
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
19. yüzyıl Türk musikisinde Hâşim Bey mecmuası: birinci bölüm edvâr
G Yalçın
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2016
19*2016
Halk müziğine dayalı gitar öğretimi
G Yalçın
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2004
102004
Dörtlü armoni sistemi uygulamalarını içeren armoni kitaplarının karşılaştırmalı analizi
G YALÇIN
İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi 2 (5), 2012
72012
Türk Müzik Eğitimi Tarihinde Notaci Haci Emin Bey’in “Nota Muallimi” Adli Kitabinin Yeri Ve Önemi
G Yalçın
Rast Müzikoloji Dergisi 2 (2), 43-69, 2014
52014
Kantemiroğlu Edvârı’nda “Hüseynî Küllî Külliyât-ı Makâmât” adlı saz eserinin incelenmesi
G Yalçın
Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (UHMAD). S 11, 32-70, 2017
42017
Haşim Bey Mecmuasının “Makam Ve Tonalite Karşılaştırması” Yönünden İncelenmesi
G Yalçın
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2013
42013
Genel müzik eğitiminde türkü ya da türkü kaynaklı okul şarkılarının öğretilmesinde okul çalgısı olarak gitarın yeri ve önemi
G Yalçın
Müzik Eğitimi Sempozyumu, 4-6, 2005
42005
Nâyî Osman Dede'nin Nota Defterinden Üç Saz Eserinin Müzik Yazısı Açısından İncelenmesi
G YALÇIN
Rast Müzikoloji Dergisi 5 (1), 1447-1473, 2017
32017
Halk Müziğinden Gitara
G Yalçın
Kayseri: Mavi Ofset, 2012
32012
Genel Müzik Eğitiminde Türkü Ya Da Türkü Kaynaklı Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Okul Çalgısı Olarak Gitarın Yeri ve Önemi
Y Gökhan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Van, 2005
32005
Edvâr Kitaplarında Usûl-i Cedîd: İç İçe Daireli Usûller
G YALÇIN
Bilig, 175-208, 2018
22018
TÜRKİYE’DE 1900-2012 YILLARI ARASINDA YAYINLANAN BATI MÜZİK TEORİSİ KİTAPLARINDAKİ TERMİNOLOJİNİN İNCELENMESİ
G Yalçın
İdil Sanat ve Dil Dergisi 2 (08), 65-91, 2013
22013
Gitar Uygulamalı Armoni Öğretiminin Öğrenci Bilgi Ve Performans Düzeyine Etkisi
Y Gökhan
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ydt, Ankara, 2011
22011
Osmanlı Dönemi Mesleki Müzik Eğitiminde İki Solfej Kitabı: Solfej ve Talim-i Kırâat-ı Musiki
G YALÇIN, İDE Abdulkadir
Türkiyat Mecmuası 29 (2), 645-662, 2019
12019
Türk Halk Ezgilerinin Gitara Düzenlenmesinde Bir Yöntem: Dörtlü Armoni Sistemi
G YALÇIN
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 71-90, 2017
12017
Hüseyin Sadettin Arel’in Armoni Kitaplarındaki Armonik ve Terminolojik Yaklaşımları
G Yalçın
Rast Müzikoloji Dergisi 1 (2), 1-16, 2013
12013
GİTAR UYGULAMALI ARMONİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BİLGİ VE PERFORMANS DÜZEYİNE ETKİSİ
G YALÇIN, A ALBUZ
Fine Arts 7 (1), 35-49, 2011
12011
PLAK İLE MUSİKİ EĞİTİMİ: ARİF SAMİ TOKER'İN İZAHLI TÜRK MUSİKİSİ DERSLERİ
G YALÇIN
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 269-283, 2020
2020
Nayi Mustafa Kevseri'nin Kaleminden 18. Yüzyıl Türk Musikisi: Kevseri Mecmuası
G Yalçın
2020
18. YY OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİNDE NİM PERDELER VE MAKAMLARI.
G YALÇIN
Journal of International Social Research 12 (65), 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20