Follow
Muharrem KILIÇ
Title
Cited by
Cited by
Year
Cumhuriyet dönemi Türk yükseköğretiminde rektör seçimi ve atamaları
D Günay, M Kılıç
Yükseköğretim Dergisi 1 (1), 34-44, 2011
392011
Türkiye yükseköğretim kurumları için kalite güvence oluşumu üzerine bir model önerisi
İ Belenlİ, D GünAy, E Öztemel, A Demİr, FS Şerİfoğlu, M Elmas, R Eryiğit, ...
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 1 (3), 128-133, 2011
282011
Değerler Filozofisi ve Hukuksal Değerler
M KILIÇ
Eğitime Bakış, 51-54, 2011
23*2011
Değerler filozofisi ve hukuksal değerler
M Kılıç
Eğitime Bakış 7 (19), 51-54, 2011
232011
Anlamın İnşası ve Anlama Etkinliği Bağlamında Geleneğin Sorunsallaştırılması
M KILIÇ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2010
172010
Akademianın Sosyolojisine Dair Bir Derkenar: Akademianın Sosyo-­‐Psikolojik Dinamikleri
M KILIÇ
Yükseköğretim Dergisi 3 (1), 31-39, 2013
12*2013
Hukuksal ve Teolojik Metinleri Anlama Sorunu: Felsefi Hermenötik Bağlamında Bir Analiz
M KILIÇ
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 90-101, 2005
112005
Hukuksal Yorumun Filozofik-Yorumbilimsel Bağlamı
M KILIÇ
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
72011
Yasal Koruma ve Güvence Sistemleri Açısından Şiddetin Hukuksal Çerçevesi”
M KILÇ
Legal Hukuk Dergisi 11 (132), 3-34, 2013
62013
TÜRK HUKUK TARİHİNDE DEVLET TEORİSİNİN MEZHEP DOKTRİNİ ÇERÇEVESİNDE TEMELLENDİRİMİ-Tarsûsî’nin Tuhfetü’t-Türk Adlı Eseri Çerçevesinde Bir Analiz
M Kılıç
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-129, 2009
62009
“Etik-­‐Hukuksal Değerlerin Nesnelliğinin/Evrenselliğinin Temellendirimi Bağlamında İnsan Hakları Eğitimi”, (Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
M KILIÇ
62004
Hukuk Teorisinde Literalist/Lafızcı Yorum Geleneği: İbn Hazm Zâhiriliği
M KILIÇ
MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi 6 (3), 27-40, 2009
5*2009
Zihinsel bir Patoloji: Medeniyet Algımız Açısından Oksidentalist Söylemin İmkânsızlığı/Köksüzlüğü
M Kılıç
Marife Dergisi, 2007
5*2007
ZİHİNSEL BİR PATOLOJİ: MEDENİYET ALGIMIZ AÇISINDAN OKSİDENTALİST SÖYLEMİN İMKÂNSIZLIĞI/KÖKSÜZLÜĞÜ
M KILIÇ
Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 123-134, 0
5*
Bilgi-­‐İktidar İlişkisi Bağlamında Yasa Düşüncesi: İktidarın Yasal(l)aşması”,
M KILIÇ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 173-188, 2014
42014
Teorik Kurgusu ve Paradigmatik Yönelimi Açısından Yükseköğretim Yasa Tasarısı.
M KILIÇ
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 2 (3), 2012
42012
Hukuki Görüş Ayrılıkları (İhtilâf) ve Hilâf’a Riayet (Mürââtü’l-Hilâf) İlkesi Konusunda Şâtibî’nin Yaklaşımı
M Kılıç
Marife Dergisi, 0
3*
Hukuki Realizm Perspektifinden Hukuk Öğretiminin Sorunlaştırılması
M Kılıç
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2017
22017
Türk Yükseköğretiminde Hukuk Fakültelerine İlişkin Durum Tespit Raporu
M KILIÇ
Legal, 2013
22013
“Adalet-­‐Muhabbet Diyalektiği: Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Tarihi Düşünürlerinden Kınalızâde’nin Adalet Kuramı”, (Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar–V Sempozyumu 2010 …
M KILIÇ
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20