Gülay Yılmaz
Gülay Yılmaz
Maliye Profesörü
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Kayıt dışı ekonomi ve çözüm yolları
GA Yılmaz
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2006
492006
Ergenlerde mobil telefon bağımlığı ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi
G YILMAZ, ŞAR Ali, S CİVAN
432015
OECD ülkeleri ve Türkiye'de sosyal devlet ve sosyal harcamalar
GA Yılmaz
Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2006
282006
Sage-called plant species sold in Turkey and their antioxidant activities
I Erdogan-Orhan, E Baki, S Şenol, G Yilmaz
Journal of the Serbian Chemical Society 75 (11), 1491-1501, 2010
272010
Yöresel Yemeklerin Turizm İşletmelerinde Kullanılma Durumu: Konya Örneği (Using
A Büyükşalvarcı, MC Şapcılar, G Yılmaz
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 165, 181, 2016
252016
Investigation of adolescent mobile phone addiction by social anxiety effect of some variable
G YILMAZ, AH ŞAR, S CİVAN
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying 2 (2), 20-37, 2015
212015
Kayıt Dışı Ekonomi: Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin Analizi
GA Yılmaz
Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları 19, 15-50, 2004
192004
Professional Quality of Life in Nurses: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue.
G Yılmaz, B Üstün
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 9 (3), 2018
152018
Türkiye'de gelir vergisi tarifesinde meydana gelen değişikliklerin vergilendirmede adalet ilkesi bakımından değerlendirilmesi
GA Yılmaz
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2006
152006
Effect of a nurse‐led intervention programme on professional quality of life and post‐traumatic growth in oncology nurses
G Yılmaz, B Üstün, NP Günüşen
International Journal of Nursing Practice 24 (6), e12687, 2018
122018
Lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi alan öğrencilerin mesleğe bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma
GÖ Yılmaz
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (26), 281-298, 2011
122011
Yerel ekonomik kalkınma sürecine turizm sektörünün etkisi
B Tunçsiper, GÖ Yılmaz
122009
Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybının Hesabı ile İlgili Yaklaşımlar ve Türkiye’de Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybı
G YILMAZ
Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi 14 (1), 1998
121998
Türkiye’de Borç Sarmalı ve Makro Ekonomik İstikrar
GA Yılmaz, A Yılmaz
Şubat, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 19-20, 2007
112007
Türkiye’de 2008-2009 krizinde uygulanan genişletici vergi politikasının üretim üzerindeki etkileri
G Akgül Yılmaz
102013
İşlenmemiş gıda fiyatlarında oynaklığa yol açan yapısal faktörler
C Orman, F Öğünç, Ş Saygılı, G Yılmaz
TCMB Ekonomi Notları 16, 2010
92010
Akademisyenlik mesleğine yönelik etik kodların geliştirilmesine ilişkin görgül bir araştırma
G Yılmaz
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2007
82007
Kamu maliyesi
GA Yılmaz
Türkmen Kitabevi, 2013
72013
Güzel sanatlar lisesine yeni başlayan piyano öğrencilerinin biyolojik, psikolojik ve müzikal yönden incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
G Yılmaz
Trakya Üniversitesi, Edirne, 2006
62006
İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin örgütsel adalet algısının tutum ve davranışları üzerindeki etkisi
G Yılmaz
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20