Yasin Uzuntarla
Yasin Uzuntarla
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Doktoru, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Verified email at saglik.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizi
Y Uzuntarla, N Cihangiroğlu
TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (1), 1-8, 2016
102016
NARSİST KİŞİLİK EĞİLİMLERİ İLE KURUMSAL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
N CİHANGİROĞLU, T Abdulkadir, Y UZUNTARLA, U UĞRAK
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (1), 1-18, 2015
102015
Kardiyoloji kliniğinde yatan hastaların akılcı ilaç kullanımı konusundaki tutumları
U Uğrak, A Teke, N Cihangiroğlu, Y Uzuntarla
TAF Preventive Medicine Bulletin 14 (2), 137-144, 2015
92015
Knowledge and attitudes of health personnel about organ donation: A tertiary hospital example, Turkey
Y Uzuntarla
Transplantation Proceedings 50 (10), 2953-2960, 2018
72018
Yatan hasta memnuniyetinin incelenmesi: Bir eğitim hastanesi örneği
Ü Türkuğur, B Alıcı, Y Uzuntarla, M Güleç
Gülhane Tıp Derg 58, 170-3, 2016
72016
Hemşirelerin çatışma ve mesleki bağlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi
N Cihangiroğlu, B Şahin, A Teke, Y Uzuntarla
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,(29), 599-609, 2015
72015
Sürekli kaygı ile atılganlık arasındaki ilişkinin incelenmesi
Y Uzuntarla, U Uğrak, N Cihangiroğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (42), 1704-1711, 2016
62016
Yardımcı sağlık personelinin psikolojik sözleşmeleri ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin analizi.
N Cihangiroğlu, Y Uzuntarla, B Şahin
TAF Preventive Medicine Bulletin 14 (4), 2015
62015
Otonomi ve kararlara katılımın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi [The analysis of the effect of autonomy and participative decision making on organizational …
N Cihangiroğlu, Y Uzuntarla, M Ozata
Bartın Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Dergisi 6 (12), 39-52, 2015
62015
Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Analizi.
Y Uzuntarla, N Cihangiroğlu, S Ceyhan, U Uğrak
TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (2), 2016
52016
Hastaların sürekli kaygı düzeyleri ile acil sağlık hizmetlerini kullanma eğilimlerinin analizi
U Uğrak, N Cihangiroğlu, Y Uzuntarla, A Teke
Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi 7 (13), 208-225, 2016
52016
Comparison of Young Age Group's Thoughts and Knowledge Levels on Organ Donation in Terms of Education Given
Y Uzuntarla
Turkish Nephrology Dialysis and Transplantation Journal 25 (3), 296-301, 2016
52016
Genç yaş grubunun organ bağışına yönelik düşünce ve bilgi düzeylerinin verilen eğitime göre karşılaştırılması
Y Uzuntarla
Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 25 (3), 296-301, 2016
52016
Kişilik özellikleri ile empatik özellikler arasındaki ilişkide duygusal emek ve tükenmişliğin aracılık rolü: Hekimler üzerine bir araştırma
Y Uzuntarla
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2015
52015
Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Sosyodemografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Analizi
Y Uzuntarla, N Cihangiroğlu, S Ceyhan, M Eroğlu
The Journal of International Education Science 2 (4), 156-169, 2015
52015
NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KURUMSAL BAĞLILIĞI ETKİLER Mİ?
N CİHANGİROĞLU, T Abdulkadir, Y UZUNTARLA, U UĞRAK
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (2), 173-185, 2014
52014
Hastanelerde Malzeme Yönetimi ve Çağdaş Yöntemler
Y Uzuntarla, S Tuncer, F Orhan, Ş Varol
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (1), 16-21, 2015
42015
Analysis of hemodialysis patients’ thoughts about kidney transplantation and the national organ transplant system in terms of organ transplantation services management
Y Uzuntarla
Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES) 6 (1), 33-37, 2017
32017
Çalışan performansının incelenmesi: Sağlık sektörü örneği
Y Uzuntarla, S Ceyhan, İ Fırat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2017
32017
A study of some leading organ transplant models in health care systems
Y Uzuntarla
JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE 7, 48-50, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20