Mehmet Cural
Mehmet Cural
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
Verified email at beun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989-2012 Dönemi Türkiye Örneği
NK Çevik, M Cural
Maliye Dergisi 165, 115-139, 2013
242013
Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerindeki Etkisi: 1924-2013 Dönemi Türkiye Örneği.
M Cural, NK Çevik
Amme İdaresi Dergisi 48 (3), 2015
232015
Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği
A Ulusoy, M Cural
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 2 (4), 1-21, 2012
18*2012
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Yapısı ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları
M Cural
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
17*2016
OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının 1980 Sonrası Gelişimi ve Eşitsizliği Azaltıcı Müdahaleler
M Cural
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 74, 2009
92009
Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009
M Cural, RE Eriçok, V Yılancı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 73-87, 2012
82012
Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesinin 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve Finansmanı
M Cural
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2), 173-195, 2010
82010
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe Dengesinin Gelişimi: 1643-1918
Ş Yeşilyurt, M Cural
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2), 2015
52015
Kalkınmanın Finansmanında Kamu İç-Dış Borç Yapısı
M Cural
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2012
52012
Türkiye’de İç Borçlanmadaki Değişimi Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Regresyon Analizi Çalışması: 1975-2010
BE YILMAZ, M CURAL
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1-22, 2010
5*2010
SMMM’lerin Vergi Bilinci Boyutlarına Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak’ta Bir Uygulama
M Pekkaya, M Cural, EC KARABULUT
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (5), 1066-1078, 2017
42017
Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet İle Vergi Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki
M Cural, M Pekkaya, E Dibek
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (27), 83-104, 2016
42016
Üretim ve İstihdam Politikaları Yeniden Yapılandırılmalı
A Ulusoy, M Cural
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi 19 (1-2), 36-58, 2004
42004
Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki SMMM`ler Üzerine Bir Uygulama
M Cural, M Pekkaya, EC Çelebi
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9 (22 …, 2018
22018
Yükseköğretimde öğrenci harcama ve maliyetlerinin hesaplanması: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
M CURAL, M PEKKAYA, O İlknur
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (1), 21-43, 2016
22016
Avrupa Birliği’nde Çevre Vergisi Uygulamaları ve Çevre Vergilerinin Gelişimi
M CURAL, HE SAYGI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (1), 77-92, 2016
1*2016
Covid-19 Pandemisinin Türkiye'de Borçların Sürdürülebilirliğine Etkileri
M Cural
2020
Vergi Denetim Kurulunun Vergi Denetimi Üzerindeki Etkisi
M Cural, H Sarı
European Congress on Economic Issues VI, 176-186, 2019
2019
Türkiye’de Ekonomik Kriz Yıllarında Borç Yapısındaki Değişim
C Aydın, M Cural
V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 410-420, 2019
2019
Türkiye'de Obezite Vergisinin Uygulanabilirliği Üzerine Nitel Bir Analiz
C Kayacık, M Cural
Strategic Public Management Journal 5 (10), 82-103, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20