Meryem Berrin Bulut
Meryem Berrin Bulut
Psikoloji, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Aile Liderliği
N Baloğlu, MB Bulut
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 6 (18), 185-197, 2015
102015
Ölüm Kaygısı ile Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri ve Hayatın Amacı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
MB BULUT, A KUŞAT
Bilimname 2018 (35), 145-173, 2018
7*2018
Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıkları, Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
MB BULUT
Journal Of International Social Research 10 (50), 2017
72017
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO ile Ölçülmesi
M Ulu, M Bulut
72017
Terör Yönetimi Kuramı (Dehşet Yönetimi Kuramı)
MB Bulut
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 5 (1), 161-174, 2015
72015
Kadınların Yüksek Pozisyonlara Gelememe Nedenleri
MB BULUT
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (7), 202-215, 2014
72014
Ölüm Kaygısı ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler
M Yıldız, MB Bulut
Turkish Studies 12 (13), 659-676, 2017
62017
Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları
MB BULUT
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (17), 403-415, 2015
62015
Örgütsel bağlılık
M Bulut
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal …, 2003
52003
Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddet ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişkiler
MB Bulut, GA Yıldırım
Turkish Studies, 2018
4*2018
Dini dünya görüşleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
A KUŞAT, MB BULUT
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 2502-2509, 2016
42016
Kamu Sektörü ve Özel Sektör İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği)
MB BULUT
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (33), 175-191, 2012
42012
Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyetinin Yatırım Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
MB BULUT, İS HOVARDAOĞLU
Journal of International Social Research 11 (56), 2018
32018
Examining the Influence of Psychological Well-Being, Religious Worldviews and Self-Confidence on Family Leadership Orientation
MB BULUT
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ 20, 35-54, 2017
32017
Çok Boyutlu Ölüm Farkındalığı Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MB BULUT, M McDERMOTT, O McEWAN
Journal of International Social Research 10 (49), 268-275, 2017
32017
Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği (ALYÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
N BALOĞLU, MB BULUT
Journal of International Social Research 9 (42), 1037-1048, 2016
32016
Fen- Edebiyat Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
MB BULUT
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (36), 611-620, 2015
32015
Adaptation of a Muslim Spiritual Attachment Scale (God attachment) for Turkish Muslims: a validity and reliability study
M Yıldız, MB Bulut, M Miner
Mental Health, Religion, & Culture, 2019
22019
Boyutlandırılmış Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin (B5FKE) Türkçeye Uyarlanması: Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MB Bulut, M Yıldız
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 2018
22018
Tanrı’ya Bağlanma Biçimlerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre Yordanması
MB Bulut, M Yıldız
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
22018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20