Follow
Dr. Ali Doğantekin
Title
Cited by
Cited by
Year
Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Etik İklim ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, A DOĞANTEKİN
242016
Restoran Çalışanlarının Algılamış Oldukları Örgütsel Güven Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık ve İş Performansına Etkisi: Eskişehir Örneği (The Impact of Levels of
D CANKÜL, İ KILIÇ, A DOĞANTEKİN
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 372, 389, 2018
122018
A bibliometric analysis on sustainable tourism studies: A review of 8 years (2010-2017)
C TOKMAK, A DOĞANTEKİN, İ KILIÇ
Turizm Akademik Dergisi 5 (2), 63-72, 2018
42018
Turizm Öğrencilerinin Kriz Algılarının Sektörde Çalışma Niyetlerine Etkisi: Keşifsel Bir Araştırma
C Seçilmiş, A Doğantekin, İ Kılıç
The First International Congress on Future of Tourism: Innovation …, 2017
32017
HELÂL TURİZM KAPSAMINDA HELÂL KONSEPTLİ OTEL WEBSİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
SP TEMİZKAN, A DOĞANTEKİN, Tİ ABD, İ KILIÇ, G GÜVEN
PROCEEDINGS BOOKS, 478, 2017
32017
Siyasi Krizlerin Turizme Etkisi ve Bir Kriz Yönetim Modeli Önerisi
C Seçilmiş, İ Kılıç, A Doğantekin
The First International Congress on Future of Tourism: Innovation …, 2017
22017
İş güvencesizliği, duygusal tükenmişlik ve işe gömülmüşlük ilişkisi: algılanan örgütsel desteğin düzenleyici rolü
A Doğantekin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
12020
Qualitative job insecurity, emotional exhaustion and their effects on hotel employees’ job embeddedness: the moderating role of perceived organizational support
A Dogantekin, C Secilmis, OM Karatepe
International Journal of Hospitality Management, 2022
2022
Social Exchange Theory and Tourism
A Doğantekin
Routledge Handbook of Social Psychology of Tourism, 61-67, 2022
2022
The Effect of Brochure and Virtual Reality Goggles on Purchasing Intention in Destination Marketing
İ KILIÇ, A DOĞANTEKİN, S Yasar
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) 9 (2), 313-340, 2021
2021
Destinasyon İmajının Geliştirilmesi
A Doğantekin, S Çelik
Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması: Yeni Normal, 119-126, 2021
2021
Destinasyon Kıyaslaması
A Doğantekin
Turizm Destinasyonu El Kitabı, 207-221, 2021
2021
Otel Çalışanlarının SosyoDemografik Özelliklerine Göre İşe Gömülmüşlük Düzeyleri
A Doğantekin, C Seçilmiş
Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (3), 1099-1119, 2021
2021
Destinasyon Kavramı, Türleri ve Özellikleri
A Doğantekin, S Çelik
Turizm Destinasyonu El Kitabı, 1-17, 2021
2021
Turizm İşletmelerinde Tükenmişlik Sendromu
A Doğantekin
Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2 (Örnek Olaylarla), 339-356, 2020
2020
Turizm Arz ve Talebine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Eskişehir Örneği
N UÇKUN, A DOĞANTEKİN, İ DEMİR, İ KILIÇ, YE Oğuz
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2020
2020
THE MEDIATING ROLE OF PERCEIVED STRESS BETWEEN PERSONNEL EMPOWERMENT AND INTENTION TO LEAVE THE JOB IN ACCOMMODATION ENTERPRISES: ESKISEHIR CASE
Y Sarı, A Doğantekin
Acta geographica Bosniae et Herzegovinae 4 (8), 67-80, 2017
2017
The Mediatıon Role Of Employee Empowerment Practices in The Effect Of Stress To Intention To Leave in Hospitality Business
Y Sarı, A Doğantekin
International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC), 55, 2015
2015
A Research on Relationship Between Organizational Ethical Climate and Organizational Cynicism in Accommodation Establishments
Y SARI, A DOĞANTEKİN
Caring 2 (789), 316, 0
ÜNİVERSİTE SOSYAL OLANAKLARININ ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL BAĞLILIĞINA ETKİSİ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
M KAŞLI, B TİMUR, A DOĞANTEKİN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20