Follow
SERPİL IŞIK
SERPİL IŞIK
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Medenî Usûl Hukukunda Hükümden Sonra Feragat ve Davanın Feragat Sebebiyle Sona Erdiğini Ortaya Koyacak Olan Merci: 7251 Sayılı Kanun Değişikliği Kapsamında Değerlendirmeler
S Işık
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 27 (2 …, 2021
42021
İSVİÇRE’DE HUKUK UYUŞMAZLIKLARININ ALTERNATİF YOLLARLA ÇÖZÜMLENMESİ KAPSAMINDA TAHKİM VE ARABULUCULUK İLE İSVİÇRE ODALARI TAHKİM KURUMUNUN ÖNERDİĞİ İSVİÇRE TİCARİ ARABULUCULUK …
S Işık
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2), 452-469, 2019
42019
Mediation as an Alternative Dispute Resolution Method and Mediation Process in Turkish Law System: an Overview
I Serpil
Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 48 (65), 55-87, 2017
3*2017
7101 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Adi Konkordatoda Mühletin Müstakbel Alacakların Devri Üzerindeki Etkisi
I Serpil
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 28 (1 …, 2022
22022
Medenî Usûl Hukuku Açısından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 60’ıncı Maddesinin Değerlendirilmesi
S Işık
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2), 385, 2023
12023
Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and …
S Işık
Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 147-194, 2021
12021
Hükmün Tamamlanmasına Müracaat Bakımından Gerekli Olan Talep Şartı: Türk ve Alman Medenî Usûl Hukuku (HMK m. 305/A; dZPO §321) Kapsamında Değerlendirmeler
S Işık
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (1), 211, 2024
2024
MTK ve HMK Kapsamında Hakem Kararlarına Karşı İptal Davası, On İki Levha Yayıncılık, 2022
S Işık
2022
CAN ARBITRAL AWARDS BE ANNULLED BECAUSE OF VERY HIGH ARBITRATOR FEES? EVALUATIONS REGARDING GROUNDS FOR ANNULMENT OF ARBITRAL AWARDS SPECIFIED IN TURKISH AND SWISS LAW
I Serpil
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19 (2), 701-732, 2022
2022
İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi
I Serpil
İstanbul Hukuk Mecmuası 79 (4), 1169-1229, 2021
2021
Fundamental Changes Introduced by the New Swiss Rules of Mediation After the 2019 Revision–New Regulations Compatible with Singapore Convention on Mediation
I Serpil
Public and Private International Law Bulletin 41 (2), 733-777, 2021
2021
İcra Hukuku'nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik/Non-Seizebility in Enforcement Law as a Tool for Preventing Poverty
S IŞIK
6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Yoksulluk Tebliğler/6th …, 2017
2017
Bankacılık Kanununa Göre Banka Yöneticileri Aleyhine Açılan Şahsen İflas Davasında Bankaya Verilen Zararla Sınırlı Sorumluluk Prensibinin Hukuki Niteliği ve İflas Yargılaması …
S IŞIK
Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, 189-266, 2017
2017
SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN BORCA BATIK OLMALARI SEBEBİYLE DOĞRUDAN İFLASLARININ SÖZ KONUSU OLMASI DURUMUNDA İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNA BAŞVURU ŞARTLARININ KANUNİ …
I Serpil
Journal of Istanbul University Law Faculty 74, 1295-1350, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14