Ufuk Karakus
Ufuk Karakus
Unknown affiliation
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of blended learning model on student attitudes towards geography course and their critical thinking dispositions and levels.
O Korkmaz, U Karakus
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 8 (4), 51-63, 2009
1062009
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar
T Çelikkaya, U Karakuş, Ö Demirbaş
912010
Coğrafya’da iklim konularının öğretiminde deney yönteminin öğrenci başarı düzeyine etkisi
U Karakuş
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
252006
SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARINDA GOOGLE EARTH KULLANIMI VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
O Sibel, U KARAKUŞ
International Journal Of Eurasia Social Sciences 2013 (12), 110-125, 2013
232013
Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan" Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi.
U Karakuş, T Palaz, B KILCAN, O ÇEPNİ
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 32 (2), 2012
212012
Deney yöntemi ve coğrafya öğretiminde kullanılması
U Karakuş
212007
Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler derslerinde uygulanması
U Karakuş
212006
DEPREMİ YAŞAMIŞ VE YAŞAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN DEPREM ALGILARININ, METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
U Karakuş
Doğu Coğrafya Dergisi 18 (29), 97-116, 2013
192013
Günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
T Öztürk, U Karakuş, G Kılıçoğlu
Turkish Studies, 2012
142012
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Turizme Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Safranbolu’da Nicel Bir Çalışma)
U KARAKUŞ, O ÇEPNİ, B KILCAN
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1 (4), 85-97, 2011
142011
Türk atasözlerinde doğal çevre algısı ve çevre eğitimi açısından önemi
U Karakuş, M Keçe
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 4 (3), 131-145, 2012
122012
Coğrafya öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanım düzeyleri (Kırşehir örneği)
U Karakuş, ÇD Öztürk
122011
Yabancı uyruklu öğrencilerin turizm ve Türkiye’nin turizm değerlerine ilişkin algıları
T Çetin, UKB Aksoy
Uşak üniversitesi sosyal bilimler dergisi 5 (3), 180-196, 2012
102012
Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.
U Karakuş, B Aksoy, İ Gündüz
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 32 (2), 2012
92012
Coğrafva'da Deneysel Gözlem Uygulaması.
U Karakuş
Journal of Kirsehir Education Faculty 10 (1), 2009
92009
TÜRK ATASÓZLERİNDE İKLİM ALGISI VE COĞRAFYA.
U Karakuş
Millî Folklor 26 (102), 2014
82014
8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afet ve Afet Eğitimi Kavramını Anlama Düzeyleri/The Understanding Levels on Natural Disasters and Disasters Education Concepts for 8th Grade …
U Karakuş, S Önger
Journal of History Culture and Art Research 6 (6), 482-491, 2017
72017
6. Sınıf sosyal bilgiler dersi çevre konularının öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi
A Uçar, U Karakuş
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (3), 993-1009, 2017
52017
Sosyal bilgiler dersinde deney kullanımının akademik başarıya etkisi
U Karakuş, D Tonga
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (2), 637-648, 2013
42013
The Impact of Place Based Education Approach on Student Achievement in Social Studies.
A Yilmaz
Review of International Geographical Education Online 8 (3), 500-516, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20