Fatih Birtek
Fatih Birtek
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat
F Birtek
Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017
19*2017
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Temel Bilgiler)
F Birtek
Adalet Yayınevi, 2018
13*2018
Tıbbi Müdahaleler Açısından Komplikasyon-Malpraktis Ayrımı
F Birtek
İstanbul Barosu Dergisi, C 81, 1997-2007, 2007
102007
Kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarının manevi unsur bakımından ayırt edilmesi
F Birtek
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 58 (2), 231-279, 2009
92009
Kazanılmış Hak Kavramı Bağlamında İdari İşlemin Geri Alınması
F Birtek
İstanbul Barosu Dergisi 82, 759-779, 2008
92008
Cumhuriyet Savcısı’nın delilleri ve fiili takdir yetkisi
F Birtek
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19 (2), 953-990, 2013
82013
Hak Arama Özgürlüğü ve Türk Pozitif Hukukunda Yargı Yolu Kapalı İşlemler
C Gül, F Birtek
Erciyes ÜHFD, 2007
82007
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu
F Birtek
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 2, 3-4, 2007
82007
Dilencilik suçu
F Birtek
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2), 121-172, 2014
62014
İfade Özgürlüğü ve Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinin Bu Kavram Işığında Değerlendirilmesi
F Birtek
İstanbul Barosu Dergisi 81 (2), 611-629, 2007
42007
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları (TCK m. 132)
F Birtek
32013
Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (Markanın İzinsiz Kullanılması)(556 Sayılı KHK 61/A, I)
F BİRTEK
İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi, 12-14, 0
3
Tefecilik Suçu (TCK md. 241)
F Birtek
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S, 53-54, 0
2
Fatih,“İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Ceza Yargılamasında Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
F KARAGÖZ, Kasım-BİRTEK
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3, 0
2
Hak Arama Özgürlüğü ve Türk Pozitif Hukukunda Yargı Yolu Kapalı İşlemler
GCB Fatih
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2, 0
2
İstihbârat Amacıyla İletişim Özgürlüğüne Müdâhale Edilmesi ve Müdâhaleden Elde Edilen Materyallerin Delil Olarak Kabul Edilebilirliği
F Birtek
Ceza Hukuku Dergisi, 16, 0
2
Tam Yargı Davalarında Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması ve Anayasa Mahkemesi’nin 12.06. 2008 Tarihli Kararı
F Birtek
Terazi Aylık Hukuk Dergisi, 35, 0
2
Ceza Muhakemesinde İkrar
F Birtek
Adalet Yayınevi, 2018
12018
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.05. 2012 Tarihli Kararı Bağlamında Teşebbüsün Objektif Unsuru Olarak İcra Hareketlerinin Başlaması
F BİRTEK
Ceza Hukuku Dergisi, S 14, 69-102, 0
1
Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması Suçu
F Birtek
Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Dergisi (Hakemsiz), 62-77, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20