Follow
Abdullah Ömer Yavuz
Abdullah Ömer Yavuz
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Coğrafya ve Mezhep
AÖ Yavuz
Klasik Yayınları, 2021
15*2021
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KURULUŞ DEVRİNDE MEZHEP POLİTİKALARI.
AÖ YAVUZ
Bilimname 34 (2), 2017
142017
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Döneminde Mu'tezile
AÖ Yavuz
EÜSBE, 2015
62015
İbn Tûmert’in Mezhebî Kimliği
AÖ Yavuz
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017
52017
Horasan'da Eşarilik
AÖ Yavuz
EÜSBE, 2019
32019
Eş‛ arîliğin Şam Bölgesinde Yayılma Süreci
AÖ YAVUZ
Bilimname, 523-548, 2021
22021
MEMLÜKLER’İN KURULUŞ DÖNEMİNDE SÜNNÎLİK OLGUSU
AÖ YAVUZ
Erciyes Akademi 37 (1), 75-90, 2023
2023
Mezhepler Arası Mücadele-Hanbelîlik-Eş‛ arîlik İlişkisi
AÖ YAVUZ
İslam Araştırmaları Dergisi, 220-224, 2023
2023
Seyfüddîn el-Âmidî’nin Mu‛ tezile’ye Yönelik Eleştirileri
AÖ YAVUZ
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 15 (1), 157-192, 2022
2022
Comparison of Two Works Identified With Seljuk and Ottoman Madrasahs in Asharī Aqāid Literature (An Analysis on the Aqāid Texts of Al-Juwaynī And Al-Ījī)
AÖ Yavuz
2022
Eşarî Akāid Literatüründe Selçuklu ve Osmanlı Medreseleriyle Özdeşleşen İki Eserin Karşılaştırılması (Cüveynî Ve Îcî’nin Akāid Metinleri Üzerine Bir Tahlil)
AÖ Yavuz
Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi 8 (1), 387-412, 2022
2022
The Status of The Asharism From The Destruction of The Great Seljuk to The Mongolic Invasion
A YAVUZ
SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA …, 2022
2022
Büyük Selçukluların Yıkılışından Moğol İstilasına Kadar Eşarîliğin Durumu
AÖ Yavuz
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) 24 (45), 165-184, 2022
2022
Milli Görüş Hareketi'nin Gençlik Tasavvuru ve Postmodern Çağda Uygulanabilirliği
AÖ Yavuz
İslam Modernite ve Gençlik, 378-386, 2021
2021
SPREAD PROCESS OF ASH'ARISM IN THE DAMASCUS REGION
A YAVUZ
BILIMNAME 45 (2), 2021
2021
Ümit Toru. Olgu ile Kurgu Arasında Eş ‘arî Geleneğin Şiîlik Algısı. Ankara: Astana Yayınları, 2020.
AÖ Yavuz
Turkish Journal of Shiite Studies 2 (1), 114-120, 2020
2020
Geç Modern Çağda İslami Ve Bahai Modernleşmelerindeki Korku Ve Otoritenin Etkisi: Liberal Bir Perspektif
A Yavuz, M Dereli
2017
GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BAHAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF
P Geoffrey, AÖ YAVUZ
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2017
2017
Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi
AÖ YAVUZ
Bilimname 2014 (1), 167-170, 2014
2014
Horasanda Eşarîlik
AÖ Yavuz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20