Follow
Selda Meydan
Selda Meydan
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Turkish Version of the Fear of COVID-19 Scale: Validity and Reliability Study COVID-19 Korkusu Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
T ARTAN, S MEYDAN, H IRMAK YAŞAR
Archives of health science and research 8 (2), 2021
332021
Bir ortaokul özelinde okul sosyal hizmeti ihtiyacının belirlenmesi
E Yeşilkayalı, S Meydan
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of Academic Social Science …, 2017
152017
Yerel Yönetimlerde Klientalist Bakış Açısının Hak Temelli Sosyal Hizmet Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi
S Meydan, AÇ Büyükbodur, S Bulut
Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi Kitabı, 213-224, 2016
72016
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Helikopter Anne Tutumunun Benlik Saygısı ve Problemlere Karşı Olumsuz Tutuma Etkisinin İncelenmes
S LOTFİ, S MEYDAN, K ERBAŞ
Arch Health Sci Res 7 (3), 231-237, 2020
4*2020
ANALYSIS OF THE LEVEL OF RESPECT FOR DIFFERENCES OF SOCIAL WORK DEPARTMENT STUDENTS
S MEYDAN
Türk Uygulamalı Sosyal Hizmet Dergisi 3 (2), 147-159, 2020
22020
GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYELİ ÇOCUKLARIN UYUM SÜRECİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ
S Lotfi, S Meydan, N Yüksek
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 21 (2), 160-187, 2021
12021
COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE YAŞLI BİREYLERİN DURUMUNUN SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
S Lotfi, S Meydan, AO Özkan
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative …, 2023
2023
Kadınlarda Saldırganlık Davranışının Çeşitli Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi
S Lotfi, S Meydan, AO Özkan
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 223-243, 2022
2022
SİYASET VE SOSYAL HİZMET
S Meydan
SOSYAL HİZMET MESLEK VE DİSİPLİNİNİN DİĞER MESLEK VE DİSİPLİNLER İLE …, 2021
2021
TÜRKİYE'DE ÇOCUK EVLİLİKLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
S Meydan
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2018
2018
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMETLERİN MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA YAPILANDIRILMA SORUNSALI
A Çetinkaya Büyükbodur, S Bulut, S Meydan
8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi-Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü …, 2017
2017
Hz. Peygambere gelen heyet ve elçiler, bu elçilerin görüşmeye dair rivayetleri ve değerlendirmesi
S Meydan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
Türkiyede çocuk evliliklerinin çocuk istismarı kapsamında incelenmesi
S Meydan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13