Follow
Aydoğan Aykut Ceyhan
Aydoğan Aykut Ceyhan
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Loneliness, depression, and computer self-efficacy as predictors of problematic internet use
AA Ceyhan, E Ceyhan
CyberPsychology & Behavior 11 (6), 699-701, 2008
4762008
Predictors of problematic internet use on Turkish university students
AA Ceyhan
CyberPsychology & Behavior 11 (3), 363-366, 2008
2742008
The validity and reliability of the problematic Internet usage scale.
E Ceyhan, AA Ceyhan, A Gürcan
Educational Sciences: theory & practice 7 (1), 2007
2532007
Problemli internet kullanımı ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
E Ceyhan, AA CEYHAN, A Gürcan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7 (1), 387-416, 2007
2512007
Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
AA Ceyhan
Anadolu Üniversitesi, 2004
1482004
Ergenlerin problemli internet kullanım düzeylerinin yordayıcıları
AA Ceyhan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 18 (2), 85-94, 2011
1472011
İnternet kullanma temel nedenlerine göre üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı ve algıladıkları iletişim beceri düzeyleri
AA Ceyhan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (1), 59-77, 2011
1052011
Investigation of University Students' Depression.
AA Ceyhan, E Ceyhan, Y Kurtyılmaz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2009
1042009
Earthquake survivors' quality of life and academic achievement six years after the earthquakes in Marmara, Turkey
E Ceyhan, AA Ceyhan
Disasters 31 (4), 516-529, 2007
952007
Banka çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri ile uyum düzeyleri arasındaki ilişkiler
AA Ceyhan, A Siliğ
Anadolu Üniversitesi, 2005
942005
Denetim odakları farklı lise öğrencilerinin bazı kişisel özelliklerine göre karar vermede öz-saygı ve stres düzeyleri
SÖ Candangil, AA Ceyhan
Sosyal Bilimler Dergisi 2 (3), 71-88, 2006
702006
Ana-babaların empatik eğilim düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
AA Ceyhan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
591993
Problemli İnternet Kullanım Ölçeğinin ergenlerde geçerlik ve güvenilirlik çalışması
AA Ceyhan, E Ceyhan
Bağımlılık Dergisi 15 (2), 56-64, 2014
582014
An Investigation of Problematic Internet Usage Behaviors on Turkish University Students.
E Ceyhan, AA Ceyhan
Online submission, 2007
542007
Loneliness and Depression Levels of Students Usıng a University Counseling Center* Üniversite Psikolojik Danişma Merkezine Başvuran Öğrencilerin Yalnizlik ve Depresyon Düzeyleri
E Ceyhan, AA Ceyhan
Education 36 (160), 2011
492011
Ergenlerde problemli internet kullanım ölçeği (PİKÖ-E) geliştirme çalışmaları
AA Ceyhan, E Ceyhan
X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi sözlü bildiri, Adana, 2009
432009
Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve İnternet kullanımının gelişimsel sonuçları
E Ceyhan, AA Ceyhan
Bilgisayar II, 165-188, 2011
412011
Investigating adolescents’ behaviors on the internet and problematic internet usage
A Günlü, AA Ceyhan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 4 (1), 75-117, 2017
392017
Ergenlerin internette kimlik denemeleri ve problemli internet kullanım davranışları
AB Çetin, AA Ceyhan
The Turkish Journal on Addictions 1 (2), 5-46, 2014
382014
Üniversite öğrencilerinin ilişkisel saldırganlık ile benlik saygısı, sosyal bağlılık ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiler
Y Kurtyılmaz, G Can, AA Ceyhan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 7 (47), 33-52, 2017
352017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20