Erdem Sevim
Erdem Sevim
Bilinmeyen bağlantı
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışları ile bilişsel esnekliklerinin kaynaştırmaya ilişkin öz-yeterlik algılarını yordama düzeyinin incelenmesi
E Sevim
Marmara Üniversitesi, 2015
32015
INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION, MEANING IN LIFE AND LONELINESS LEVELS OF A GROUP OF ELDERLY INDIVIDUALS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES.
M YÜKSEL, B KIRIKKANAT, SH YILMAZ, E SEVİM
Journal of Society & Social Work 27 (1), 2016
22016
Examination of the Relationship Between Test Anxiety and Selective Attention Among Adolescents
MY Yüksel, E Sevim, Ç Çelimli
İlköğretim Online 17 (2), 2018
2018
Work-related Stress and Coping Profiles among Workers in Outer Garment Sector; A Cross-sectional study
OK Ornek, E Sevim
Preprints, 2018
2018
Psikolojik Doğum Sırası İle Yetersizlik Duygusunun Yetişkin Bağlanma Stillerini Yordama Düzeyinin İncelenmesi
H Ekşi, E Sevim, B Kurt
İlköğretim Online 15 (3), 2016
2016
Hacı Bektaş-i Veli’de Evrensel Benliğe Giden Yol: Dört Kapı Kırk Makam
E Sevim
Spiritual Psychology and Counseling 1 (2), 145-161, 2016
2016
Investigation Of The Relationship Between Personality Traits, Cognitive Closure And Authoritarian Tendencies
H Ekşi, S Parlak, E Sevim
AGP Humanities and Social Sciences Conference, 279-287, 2016
2016
Path to the Universal Self in Haji Baktash Walî: Four Doors-Forty Stations
E Sevim
Spiritual Psychology and Counseling 1 (2), 2016
2016
A Study of Teaching and Learning Conceptions and Cognitive Flexibility of Classroom Teachers In Terms of Inclusion and Self-Efficacy Prediction Levels
E Sevim, H Ekşi
ICWSR 2015, Internatiıonal Conference on the Changing World Social Research …, 2015
2015
Work-Related Stress and Coping Profiles among Workers in Outer Garment Sector
OK Ornek, E Sevim
BĠLĠġSEL ESNEKLĠKLERĠNĠN KAYNAġTIRMAYA ĠLĠġKĠN ÖZ-YETERLĠK ALGILARINI YORDAMA DÜZEYĠNĠN ĠNCELENMESĠ
E SEVİM, H EKŞİ
INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION, MEANING IN LIFE AND LONELINESS LEVELS OF A GROUP OF OLDER ADULTS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
M Yüksel, B Kırkkanat, SH Yılmaz, E Sevim
Toplum ve Sosyal Hizmet 27 (1), 65-76, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12