Merve Koçoğlu Sazkaya
Merve Koçoğlu Sazkaya
Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cynicism as a mediator of relations between job stress and work alienation: a study from a developing country-Turkey
M KOÇOĞLU
Global Business and Management Research 6 (1), 24-36, 2014
412014
Assessing entrepreneurial intentions of university students: a comparative study of two different cultures: Turkey and Pakistani
M KOÇOĞLU, MU HASSAN
European Journal of Business and Management 5 (13), 243-252, 2013
352013
İŞKOLİKLİK İLE İŞ YAŞAM DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
I Pekdemir, M KOÇOĞLU SAZKAYA
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1 …, 2014
302014
İşletmelerde presenteeism sorunu ve insan kaynakları yönetimi çerçevesinde mücadele yöntemleri
M KOÇOĞLU
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2007
292007
Özerklik ve ödüllendirmenin çalışan performansı üzerindeki etkisinde çalışanın inovasyona yönelik davranışının aracılık rolüne yönelik bir araştırma
I PEKDEMİR, M KOÇOĞLU, G GÜRKAN, ÇETİN
Istanbul University Journal of the School of Business 43 (2), 332-350, 2014
22*2014
The mediating role of workload on the relationship between leader member exchange (LMX) and job satisfaction
M Koçoğlu, GÇ Gürkan, H Aktaş
Canadian Social Science 10 (1), 41-48, 2014
192014
BIREY-ÖRGÜT UYUMUNUN AÇIKÇA KONUSMA DAVRANISI ÜZERINDEKI ETKISINDE ALGILANAN YÖNETICI DESTEGININ ARACILIK ROLÜ: MBA ÖGRENCILERINE YÖNELIK BIR ARASTIRMA
I Pekdemir, M Koçoglu, ÇG Güney
Isletme Iktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 83, 2013
172013
Çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları, örgüt desteği, kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Otomotiv …
M Koçoğlu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 2012
142012
Yaratıcı örgüt ikliminin kariyer tatmini üzerine etkisinde duygusal bağlılığın aracı değişken rolü: Türkiye’de bir vakıf ve bir devlet üniversitesinde karşılaştırmalı bir araştırma
GÇ Gürkan, M Koçoğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (29), 588-602, 2014
132014
Armstrong’un stratejik insan kaynakları yönetimi el kitabı
M Armstrong
Çeviri: Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Evrim Gemici. Nobel Kitabevi. İstanbul, 2017
122017
Örgütsel davranışta güncel konular
D Küçükaltan, Ş Aydın Tükeltürk, GÇ Gürkan
Ankara: Detay Yayıncılık, 2015
122015
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Yaşamında Yalnızlık Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ö PARLAK, M KOÇOĞLU SAZKAYA
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (1), 149-165, 2018
102018
The effects of harmony of family, distributive justice, and role ambiguity on family member impediment: The mediating role of relationship conflict as an example of developing …
I PEKDEMİR, M KOÇOĞLU, ÇG GÜRKAN
Asian Social Science 9 (9), 131-145, 2013
92013
MESLEKİ PRESTİJİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KOLEKTİF ŞÜKRANIN ARACILIK ROLÜ: ULAŞIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
E HABİP, MK Sazkaya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15 (3), 834-857, 2019
32019
Türkiye’de İnanç Turizmi
M Koçoğlu
OKULU, 140, 2006
32006
RİZELİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI ve RİZE’YE ve RİZE KÜLTÜRÜNE BAĞLILIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
M KOÇOĞLU
Journal of Black Sea Studies, 2014
2*2014
The Mediating Role of Employee Loyalty between Employee Empowerment and Employee Innovative Behavior: A Study from Teknopark Istanbul
MK SAZKAYA, YE DEDE
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (1), 55-82, 2018
12018
Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi
AK KORKMAZ, M KOÇOĞLU SAZKAYA
Eurasian Research in Sport Science 3 (2), 57-74, 2018
12018
A Study on Consumers’ Adoption and Behavioural Intention towards Innovative Banking Products
F GÜNDEŞ, M KOÇOĞLU SAZKAYA
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (17), 101-130, 2018
12018
Kurumsal Yetkinlik ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Müşteri Kurum Özdeşlemesi ve Algılanan Olumsuz Duyurumun Etkisine Yönelik Bir Araştırma
A KUŞÇU, MK SAZKAYA, BV DURMAZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 163-179, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20