Merve Koçoğlu Sazkaya
Merve Koçoğlu Sazkaya
Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cynicism as a mediator of relations between job stress and work alienation: a study from a developing country-Turkey
M KOÇOĞLU
Global Business and Management Research 6 (1), 24-36, 2014
452014
Işkoliklik Ile Iş Yaşam Dengesi Arasindaki Ilişkide Kişilik Özelliklerinin Aracilik Rolü Üzerine Bir Araştirma
I Pekdemir, M KOÇOĞLU SAZKAYA
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1 …, 2014
382014
Assessing entrepreneurial intentions of university students: a comparative study of two different cultures: Turkey and Pakistani
M KOÇOĞLU, MU HASSAN
European Journal of Business and Management 5 (13), 243-252, 2013
352013
İşletmelerde presenteeism sorunu ve insan kaynakları yönetimi çerçevesinde mücadele yöntemleri
M KOÇOĞLU
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2007
332007
Özerklik ve ödüllendirmenin çalışan performansı üzerindeki etkisinde çalışanın inovasyona yönelik davranışının aracılık rolüne yönelik bir araştırma
I PEKDEMİR, M KOÇOĞLU, G GÜRKAN, ÇETİN
Istanbul University Journal of the School of Business 43 (2), 332-350, 2014
252014
BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN AÇIKÇA KONUŞMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ: MBA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
I Pekdemir, M Koçoğlu, GÇ GÜRKAN
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2013
192013
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Yaşamında Yalnızlık Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ö PARLAK, M KOÇOĞLU SAZKAYA
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (1), 149-165, 2018
172018
The mediating role of workload on the relationship between leader member exchange (LMX) and job satisfaction
M Koçoğlu, GÇ Gürkan, H Aktaş
Canadian Social Science 10 (1), 41-48, 2014
172014
Çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları, örgüt desteği, kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Otomotiv …
M Koçoğlu
Akademik Bakış Dergisi 35, 1-20, 2013
172013
Örgütsel davranışta güncel konular
D Küçükaltan, Ş Aydın Tükeltürk, GÇ Gürkan
Ankara: Detay Yayıncılık, 2015
152015
Yaratıcı örgüt ikliminin kariyer tatmini üzerine etkisinde duygusal bağlılığın aracı değişken rolü: Türkiye’de bir vakıf ve bir devlet üniversitesinde karşılaştırmalı bir araştırma
GÇ Gürkan, M Koçoğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (29), 588-602, 2014
142014
Armstrong’un stratejik insan kaynakları yönetimi el kitabı
M Armstrong
Çeviri: Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Evrim Gemici. Nobel Kitabevi. İstanbul, 2017
132017
The effects of harmony of family, distributive justice, and role ambiguity on family member impediment: The mediating role of relationship conflict as an example of developing …
I PEKDEMİR, M KOÇOĞLU, ÇG GÜRKAN
Asian Social Science 9 (9), 131-145, 2013
112013
Türkiye’de İnanç Turizmi
M Koçoğlu
OKULU, 140, 2006
42006
MESLEKİ PRESTİJİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KOLEKTİF ŞÜKRANIN ARACILIK ROLÜ: ULAŞIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
E HABİP, MK Sazkaya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15 (3), 834-857, 2019
32019
The Mediating Role of Employee Loyalty between Employee Empowerment and Employee Innovative Behavior: A Study from Teknopark Istanbul
MK Sazkaya, YE DEDE
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
32018
Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma
M Koçoğlu, C Terzi
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 129-143, 2020
22020
Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi
AK KORKMAZ, M KOÇOĞLU SAZKAYA
Eurasian Research in Sport Science 3 (2), 57-74, 2018
22018
Sürdürülebilirlik çerçevesinde insan kaynakları yönetimi
M Koçoğlu
İşletmelerde sürdürülebilirlik dinamikleri, 179-207, 2017
22017
An Investigation of the Effects of Authentic Leadership on Individual Creativity: A Research within Packaging Sector
AYD GÜL, MK SAZKAYA
Istanbul Management Journal, 1-22, 2020
1*2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20