Takip et
Haluk Tanrıverdi
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği
O Adıgüzel, H Tanrıverdi, DS Özkan
Yönetim Bilimleri Dergisi 9 (2), 235-260, 2011
298*2011
The relationship between turnover intention and demographic factors in hotel businesses: A study at five star hotels in Istanbul
BD Emiroğlu, O Akova, H Tanrıverdi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 385-397, 2015
2342015
Sağlık Yöneticilerine Ait İletişim Becerilerinin Çalışan Performansına Etkileri: Kamu Hastanesi Örneği
H Tanrıverdi, O Adıgüzel
M, 2010
145*2010
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM AMAÇLARININ VE SOSYAL AĞLARI BENİMSEME DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
H TANRIVERDİ, S Sağır
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (18), 2014
108*2014
Workers' job satisfaction and organizational commitment: Mediator variable relationships of organizational commitment factors
H Tanriverdi
Journal of American Academy of Business 14 (1), 152-163, 2008
1072008
Identfying Organizational Capabilities As Predictors of Growth and Business Performance
C Zehir, H Tanrıverdi, Z Acar
882006
Dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet ve iş tatmini arasindaki ilişkileri belirlemeye yönelik okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştirma
H TANRIVERDİ, S PAŞAĞLU
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (50), 274-293, 2014
842014
Sanayi işletmelerinde çalışanların iş tatminsizliği sorunları üzerine bir araştırma
H Tanrıverdi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (1), 1-29, 2006
842006
Psikolojik şiddet algısı, tükenmişlik sendromu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Banka çalışanları üzerinde bir araştırma
H Tanrıverdi, G Koçaslan, NO Taştan
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 25 (1), 113-131, 2018
78*2018
The relationships between leadership behaviors team learning and performance among the virtual teams
T Pinar, C Zehir, H Kitapçi, H Tanriverdi
International Business Research 7 (5), 68, 2014
732014
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ.
H TANRIVERDİ, GN Bayram, M Alkan
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2016
70*2016
OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
O Akova, H TANRIVERDİ, OC Kahraman
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (12), 87-107, 2015
602015
Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
H Tanrıverdi, N Kılıç
Sosyolojik Araştırmalar e Dergisi, 2016
582016
5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: MARMARİS VE İSTANBUL DESTİNASYONLARINDA BİR ARAŞTIRMA
H Tanrıverdi, OC Kahraman
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (3), 463-493, 5
42*5
Okul Öncesi Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Düzeyleri İle Değer Kazanımları Arasındaki İlişki
H Tanrıverdi, N Erarslan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
41*2015
İŞ STRESİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKI İLİŞKİ: İSTANBUL’DAKi 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
O Akova, BD Emiroglu, H Tanrıverdi
Journal of Management Marketing and Logistics 2 (4), 378-402, 2015
40*2015
Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
A Yılmaz, H Tanrıverdi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 621-639, 2017
352017
Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi İle Tatmin Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Bir Uygulama
Ş ERDEM, H TANRIVERDİ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 73-92, 2010
35*2010
Impact of learning organizations’ applications and market dynamism on organizations’ innovativeness and market performance
C Zehir, H Tanrıverdi
352006
Otel işletmelerinde işgören motivasyonuna yönelik bir araştırma
H Tanrıverdi, K Oktay
352001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20