Haluk Tanrıverdi
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği
O Adıgüzel, H Tanrıverdi, DS Özkan
181*2011
The relationship between turnover intention and demographic factors in hotel businesses: A study at five star hotels in Istanbul
BD Emiroğlu, O Akova, H Tanrıverdi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 385-397, 2015
1402015
Workers' job satisfaction and organizational commitment: Mediator variable relationships of organizational commitment factors
H Tanriverdi
Journal of American Academy of Business 14 (1), 152-163, 2008
882008
Identfying Organizational Capabilities As Predictors of Growth and Business Performance
C Zehir, H Tanrıverdi, Z Acar
742006
Sağlık Yöneticilerine Ait İletişim Becerilerinin Çalışan Performansına Etkileri: Kamu Hastanesi Örneği
H Tanrıverdi, O Adıgüzel
M, 2010
67*2010
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM AMAÇLARININ VE SOSYAL AĞLARI BENİMSEME DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
H TANRIVERDİ, S Sağır
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (18), 2014
65*2014
The relationships between leadership behaviors team learning and performance among the virtual teams
T Pinar, C Zehir, H Kitapçi, H Tanriverdi
International Business Research 7 (5), 68, 2014
522014
Sanayi işletmelerinde çalışanların iş tatminsizliği sorunları üzerine bir araştırma
H Tanrıverdi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (1), 1-29, 2006
432006
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
H TANRIVERDİ, S PAŞAĞLU
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (50), 274-293, 2014
412014
Psikolojik şiddet algısı, tükenmişlik sendromu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Banka çalışanları üzerinde bir araştırma
H Tanrıverdi, G Koçaslan, N Osmanoğlu Taştan
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2018
312018
Impact of learning organizations’ applications and market dynamism on organizations’ innovativeness and market performance
H Tanriverdi, C Zehir
The Business Review 6 (2), 238-245, 2006
282006
OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
O AKOVA, H TANRIVERDİ, OC KAHRAMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (12), 87-107, 2015
262015
İŞ STRESİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKI İLİŞKİ: İSTANBUL’DAKi 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
O Akova, BD Emiroglu, H Tanrıverdi
Journal of Management Marketing and Logistics 2 (4), 378-402, 2015
24*2015
Okul Öncesi Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Düzeyleri İle Değer Kazanımları Arasındaki İlişki
H Tanrıverdi, N Erarslan
kTU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
22*2015
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ.
H TANRIVERDİ, GN Bayram, M Alkan
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2016
212016
Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
H Tanrıverdi, N Kılıç
Sosyolojik Araştırmalar e Dergisi, 2016
212016
Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
A Yılmaz, H Tanrıverdi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 621-639, 2017
192017
Otel işletmelerinde işgören motivasyonuna yönelik bir araştırma
H Tanrıverdi, K Oktay
192001
Aşçıların örgütsel destek algısının iş performansı üzerine etkisinde iş ortamı niteliğinin aracılık rolü
A Yılmaz, H Tanrıverdi
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5 (3), 32-52, 2017
182017
Sağlık çalışanlarının hasta haklarına ilişkin bilgi düzeylerinin hasta memnuniyetine etkisi
H Tanrıverdi, ME Özmen
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 15 (3), 85-109, 2011
18*2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20