Şükran Fazlıoğlu
Şükran Fazlıoğlu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ta ‘lîm ile İrşâd arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın medrese ders müfredatı
Ş FAZLIOĞLU
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 115-173, 2005
312005
Manzûme Fî Tertîb El-Kutub fî El-Ulûm ve Osmanlı Medreselerindeki Ders Kitapları
Ş Fazlioğlu
Değerler Eğitimi Dergisi 1 (1), 97-110, 2003
182003
Arap Romanında Türkler
Ş Fazlıoğlu
Küre Yayınları, 2006
132006
Nebi Efendi-zade'nin" Kaşide fi el-kutub el-meşhure fi el-'ulum" una Göre Bir Medrese Talebesinin Ders ve Kitab Haritası
Ş FAZLIOĞLU
Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 191-221, 2003
132003
Arap Harfleriyle Yazım Zorluğu İddiası ve Bunlara Verilen Cevaplar
Ş Fazlıoğlu
72005
Osmanlı Medrese Müfredatına Dair Çalışmalar: Nereden Nereye?
Ş FAZLIOĞLU
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 593-610, 2008
62008
Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması: El-Metâlibü'l-ilâhiyye fî mevzû'âti'l-'ulûmi'l-luğaviyye
Ş Fazlıoğlu
İstanbul: Kitabevi, 2012
52012
Language as a Road to the Being: Language Analysis and Practice of Arabic in the Ottoman Period
Ş Fazlıoğlu, Ş Fazloğlu
The panel: The Arabic Linguistic Tradition: Methodology and Paradigm, 2002
42002
Miftâhu’s-Se ‘âde Ve Misbâhu’s-Siyâde Adlı Eseri Çerçevesinde Taşköprülüzade’nin Dil ve Dil Bilimleri Anlayışı
Ş FAZLIOĞLU
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 24 (46), 2019
22019
İbnu’l-Ekfânî’nin İkmâlu’s-siyâse fî ilmi’l-firâse adlı eseri
Ş FAZLIOĞLU
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 227-238, 0
1
Umûm-Husûs Bağlamında Harf-i Ta ‘rifin Anlam Yelpazesi
K Yakup, Ş FAZLIOĞLU
Şarkiyat Mecmuası, 127-139, 2020
2020
Umûm-Husûs Bağlamında Harf-i Ta'rifin Anlam Yelpazesi.
Y Kara, Ş FAZLIOĞLU
Sarkiyat Mecmuasi 37, 2020
2020
Taşköprülüzâde’nin Teftezânî-Cürcânî Arasındaki İstiâre Tartışmasına Bakışı: Mesâlikü’l-halâs fi mehâliki’l-havâs Risâlesi
A Günay, M Arıcı, A Aykıt, İ Taşpınar, M Boyalık, Ö Öztürk, Ş Fazlıoğlu
İLEM YAYINLARI, 2020
2020
Arap Dilinde “Çocuk Tasavvuru” Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Ş FAZLIOĞLU
Şarkiyat Mecmuası, 17-30, 2019
2019
MİFTÂHU'S-SE'ÂDE VE MİSBÂHU'S-SİYÂDE ADLI ESERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞKÖPRÜLÜZADE'NİN DİL VE DİL BİLİMLERİ ANLAYIŞI.
Ş Fazlıoğlu
Dîvân: Journal of Interdisciplinary Studies/Dîvân: Disiplinlerarasi …, 2019
2019
İbnu’xxl-Ekfanî’xxnin Risale fi adabi suhbeti’xxl-muluk adlı risalesi
Ş Fazlıoğlu
2002
İbnu’xxl-Ekfanî’xxnin İkmalu’xxs-Siyase fi ilmi’xxl-firase adlı eseri
Ş Fazlıoğlu
2001
GENEL ILE ÖZEL ARASINDA OSMANLI TASNÎFU’L-ULÛM LITERATÜRÜNE GIRIŞ
Ş Fazlıoğlu
FELSEFE–BİLİM ARAŞTIRMALARI PHILOSOPHY–SCIENCE RESEARCH, 51, 0
FAHREDDİN ER-RÂZÎ’NİN ‘DİLDE KESİNLİK’SORUNUNA YAKLAŞIMI: TESPİT VE TERCİH
M Cengiz, Ş Fazlıoğlu
Mehmed Çorûmî'nin Mecâz ve Kinâye ile İlgili Risâlesi
Ş FAZLIOĞLU
İslam Tetkikleri Dergisi 10 (1), 125-145, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20