Follow
Ali Ersoy
Ali Ersoy
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Nitel Araştırmaya Giriş
C Glesne
Anı Yayıncılık, 2013
1180*2013
Nitel Veri Analizi
MA Miles, MA Huberman
6202015
Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri
A Saban, A Ersoy
Anı Yayınıclık, 2016
4522016
Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi
M Fırat, I Kabakçı Yurdakul, A Ersoy
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in …, 2014
3452014
İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde İnternet Algısı
A ERSOY, B TÜRKKAN
Ilkogretim Online 8 (1), 57-73, 2009
142*2009
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri
A Ersoy, ŞS Anagün
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2009
112*2009
İlköğretim bilgisayar dersindeki sınıf yerleşim düzeni ve öğretmen rolünün yapılandırmacı öğrenmeye göre değerlendirilmesi
A Ersoy
The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (4), 170-181, 2005
97*2005
Türk Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Deneyimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar: Erasmus Değişim Programı Örneği
A Ersoy
Eğitim ve Bilim 38 (168), 154-166, 2013
85*2013
İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları
A Ersoy, Ş Yaşar
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (4), 401-425, 2003
822003
Doktora öğrencilerinin ilk nitel araştırma deneyimlerinin günlükler aracılığıyla incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (5), 549-568
A Ersoy
80*2015
İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme uygulamaları
A Ersoy
TC Anadolu Üniversitesi, 2007
652007
Improving Reading Comprehension Skills Through the SCRATCH Program
E Papatga, A Ersoy
International Electronic Journal of Elementary Education 9 (1), 124-150, 2016
602016
Öğretmen Adaylarının Ödevlerinde İnternetten İntihal Yapmalarında Öğretim Elemanının Rolüne İlişkin Görüşleri.
A Ersoy, M Özden
İlköğretim Online 10 (2), 608-619, 2011
56*2011
Understanding an elementary school teachers' journey of using technology in the classroom from sand table to interactive whiteboard
A Ersoy, M Bozkurt
International Electronic Journal of Elementary Education 8 (1), 1-20, 2015
542015
İlköğretimde Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı: Dayanışma Değeri Örneği
A Ersoy
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2), 79-103, 2010
492010
Cross-cultural Experiences through Erasmus: Pre-service Teachers’ Individual and Professional Development
A Ersoy, E Günel
Eurasian Journal of Educational Research 42, 63-78, 2011
452011
İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması
A ERSOY
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014
42*2014
FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE ÖĞRENME ALANININ ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMASINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
A ERSOY, G AYDIN
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 120-136, 2013
402013
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi
ŞS Anagün, P Yalçınoğlu, A Ersoy
Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (1), 2012
34*2012
The Views of Prospective Elementary School Teachers on the Use of Portfolio Assessment in Teacher Education.
H Deveci, AF Ersoy, A Ersoy
Educational Sciences: Theory & Practice 6 (1), 2006
30*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20