Takip et
Doç. Dr. Celal KIZILDERE
Doç. Dr. Celal KIZILDERE
yyu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Diş Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarliliği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
C Kızıldere, B Kabadayı, ÖS Emsen
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014
612014
TÜRK İŞLETMELERİNİN İNOVASYON PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
C Kalay, F., Kızıldere
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 36-63, 2015
31*2015
DIŞ TİCARETİN DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNE DUYARLILIĞI: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
C Kızıldere, B Kabadayı, Ö Emsen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 41-54, 2013
292013
Meslek Yüksekokullarinin Bulunduklari Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri: Erciş Örneği
C Kızıldere
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 101-115, 2014
162014
DIŞ TİCARET-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ
C Kızıldere
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 318-331, 2020
152020
Stratejik inovasyon yönetimi uygulamalarının firma inovasyon performansı üzerindeki etkileri
F Kalay, CO Tuncer, C Kızıldere, H Arslan Kalay
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2), 67-77, 2015
152015
TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK SORUNUNUN ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
C KIZILDERE
Business & Management Studies: An International Journal 8 (2), 2121-2139, 2020
132020
BIST100 Endeksinin Volatilite Özelliklerinin İncelenmesi
Ö Büberkökü, C Kızıldere
V. Anadolu International Conference in Economics, 11-13, 2017
102017
Dış ticaretin döviz kuru değişimlerine duyarlılığı: Seçilmiş gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye üzerine bir inceleme
C Kizildere
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
92012
Yunanistan borç krizi üzerine bir değerlendirme
C KIZILDERE, Ö BÜBERKÖKÜ
The Journal of Academic Social Science 40 (40), 123-133, 2019
62019
İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromunun Ekonomik Yansımaları: Bir Literatür Araştırması
C KIZILDERE, F KALAY
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (4), 2015
62015
GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI DÖNEMİNDE FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
Ö Büberkökü, C Kızıldere
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 …, 2019
42019
YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE EKONOMİK BÜYÜME ve CO2 SALINIMI İLİŞKİSİ: PANEL VERİ EKONOMETRİSİNE DAYALI BİR ANALİZ
Ö Büberkökü, C Kızıldere
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
42016
DÜNYA EKONOMİK FORUMU: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE 2016 DAVOS ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ
C Kızıldere
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3 …, 2016
42016
Ekonomik krizlerin küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) üzerindeki etkileri: Van örneği
A Oğrak, S Kibar, C Kızıldere
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (4 …, 2018
32018
ABD ve EURO BÖLGESİ FAİZ ORANLARININ TÜRK FAİZ ORANI PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ö Büberkökü, C Kızıldere
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 2016
32016
Van İli Erciş İlçesinde Patates Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi
C Kızıldere
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, 2000
22000
DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ö Büberkökü, C Kızıldere, GS Örgün
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 …, 2022
12022
HİSSE SENEDİ PİYASALARI EKONOMİK AKTİVİTEDEKİ DEĞİŞİMLERİN ÖNCÜ GÖSTERGELERİNDEN BİRİ MİDİR?
Ö Büberkökü, C Kızıldere
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 …, 2021
12021
KRİPTO PARA PİYASALARINA DAYALI STATİK VE DİNAMİK PORTFÖY OPTİMİZASYON ANALİZLERİ
Ö Büberkökü, C Kızıldere
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (2), 148-172, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20