Kubilay Özyer
Kubilay Özyer
İşletme, yönetim ve organizasyon doçenti, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İŞ TATMİNİ ve YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİ.
Ö Aşan, E Erenler
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2008
1212008
Etik iklim ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel bağlılık ve iş tatmininin düzenleyici rolü
K Özyer
Yayınlanmamış Doktora Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2010
372010
Polislerde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Ampirik Çalışma.
Ö Azizoğlu, K Özyer
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 21 (1), 2010
362010
Demografik değişkenlerin kişilerin etik tutumları üzerindeki etkileri
K Özyer, Ö Azizoğlu
AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2010
342010
İş hayatında kadınların önündeki cam tavan engelleri ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişki
K Özyer, Ö Azizoğlu
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
292014
İş hayatında kadınların önündeki cam tavan engelleri ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişki
K Özyer, Ö Azizoğlu
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
292014
Duygusal Bağlılık ile İş Tatmini ve İş Tatmininin Alt Boyutları Arasındaki İlişkileri Analiz Etmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma
Ö Aşan, K Özyer
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2008
262008
Akademisyenlere uygulanan psikolojik tacize yönelik ampirik bir araştırma
K Özyer, U Orhan
242012
Cam tavan sendromunun çalışanların korku düzeylerine etkisi var mıdır? eğitim sektörü üzerinde bir uygulama
K Özyer, U Orhan
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 971-987, 2012
172012
Duygusal emek stratejilerinin duygusal zekanın tükenmişliğe etkisindeki aracılık rolü
S Polatcı, K Özyer
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
162015
Duygusal zekaya etki eden demografik faktörlerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma
Ö Aşan, K Özyer
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (1 …, 2003
162003
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
K Özyer, U Orhan, DD ORHAN
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1 …, 2012
152012
Duygusal zeka ile örgütsel bağlılık ve bağlılığın alt formları arasındaki ilişkilerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma
K Özyer
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek …, 2004
152004
Duygusal zekâ ile örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma
K ÖZYER, İ ALİCİ
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 7 (1), 69-85, 2015
142015
ÇALIŞANLARIN BİREYSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İÇ GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSLARINA ETKİSİ
E KANBUR, K Özyer
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (2), 264-275, 2016
132016
Sağlık Sektöründe Çalışanların Demografik Özellikleri, Kişilik Özellikleri ve Kültürel Değerleri Üzerine Bir Çoklu Durum Çalışması/A Study Of Demographıc Traıts, Personalıty …
K Özyer, U Orhan, DD Orhan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (19), 177-189, 2012
132012
İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİNDE İŞ ARKADAŞLIĞININ ARACILIK ROLÜ
K Özyer, E Irk, S Anaç
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (1), 261-278, 2015
112015
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KAYNAĞI OLARAK BİLGİ
S YİĞİT, K ÖZYER
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 11 (21), 333-360, 2011
112011
Kontrol Odağının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü: Ankara İl Merkezindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Y Seçgin, K Özyer
Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim …, 2014
102014
Rol Stresörlerinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma
S Polatcı, kubilay Özyer
The Jpurnal of Academic Social Science Studies 33 (1), 29, 2015
92015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20