Follow
Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki
M Yıldız, H Akyol
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (3), 793-815, 2011
3622011
Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü.
M Yıldız
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and …, 2013
210*2013
İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerinin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri.
T Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S., & Rasinsky
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri//Educational Sciences: Theory …, 2010
110*2010
An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic
Ç Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., & Çetinkaya
International Journal of Human Science/ 6 (1), 353-360, 2009
104*2009
İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi
M Yıldız
Eğitim ve Bilim/Education and Science 38 (168), 260-271, 2013
942013
Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Bir eylem araştırması.
M Yıldız
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (4), 282-311, 2013
932013
Is Vocabulary a Strong Variable Predicting Reading Comprehension and Does the Prediction Degree of Vocabulary Vary According to Text Types.
K Yildirim, M Yildiz, S Ates
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (3), 1541-1547, 2011
922011
The Relationship between Good Readers' Attention, Reading Fluency and Reading Comprehension.
E Yıldız, M., Çetinkaya
Universal Journal of Educational Research 5 (3), 366-371, 2017
862017
İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması.
S Yıldız., M., & Ateş
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 11-30, 2010
692010
Okuma bozukluğu olan bir öğrencinin okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir durum çalışması
M Akyol, H.,& Yıldız
e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (4), 1690-1700, 2010
64*2010
Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu.
S Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş
International Journal of Human Science 6 (2), 76-88, 2009
63*2009
The effect of interactive reading aloud on student reading comprehension, reading motivation and reading fluency
S Ceyhan, M Yıldız
International Electronic Journal of Elementary Education 13 (4), 2021
572021
Birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi.
K Yıldız, M., & Köksal
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 1-14, 2009
55*2009
İlköğretim 2 6 Sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma tutumlarının incelenmesi
M YILDIZ, Ş Kaman
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2, 2016
542016
Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin karşılaştırılması
YM Ateş, S.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (1), 101-124, 2011
54*2011
Kelime bilgisi okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır ve yordama gücü metin türlerine göre farklılaşmakta mıdır?
S Yıldırım, K., Yıldız, M., & Ateş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice …, 2011
50*2011
Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi
M Akyol, H., & Yıldız
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 1 (1), 1-8, 2013
44*2013
Yetişkin okuma motivasyonu ölçeği’nin Türkçe uyarlaması.
Ç Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., & Çetinkaya
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (44), 348-359, 2013
42*2013
Perceptions of Turkish parents with children identified as dyslexic about the problems that they and their children experience
T Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., & Rasinsky
Reading Psychology 33 (5), 399-422, 2012
412012
1998 ve 2004 programına göre hazırlanan ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki ünite değerlendirme sorularının analizi.
M Çalışkan, H., & Yıldız
Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (1), 75-89, 2008
39*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20