Follow
Mustafa ARSLAN
Mustafa ARSLAN
sociology - ethnology - Sociology of Religion
Verified email at erbakan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk popüler dindarlığı: Çorum örneği
M Arslan
Dem, 2004
1442004
Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine
M ARSLAN
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 5-26, 2016
802016
Değişim sürecinde yeni dindarlık formları:" Yeni Çağ" inanışları örneği
M Arslan
Değerler Eğitimi Dergisi 4 (11), 9-25, 2006
592006
POPÜLER DİNDARLIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
M ARSLAN
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 3 (1), 97-115, 2003
592003
Seküler toplumlarda kutsal arayışları: geç modern dönemde büyü din İlişkisinin sosyolojik analizi
M Arslan
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010
582010
Kültürel bağlamda din
M Arslan
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 4 (4), 189-205, 2004
512004
Kişilerin batıl inanç kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
M Arslan
Değerler Eğitimi Dergisi 2 (6), 9-34, 2004
502004
Geleneksellik ve yaşlı dindarlığı: Taşrada sosyal hizmet alamayan yaşlıların dindarlık durumları üzerine uygulamalı bir inceleme
M ARSLAN
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2, 112-125, 2009
392009
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar
M ARSLAN, E TUNÇ
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (26), 7-39, 2013
382013
Paranormalizm ve Din
M Arslan
Bilsam 1, 304, 2011
362011
Paranormal inanç ölçeğinin Türkçe versiyonunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Arslan
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010
312010
Postmodern Yeni Dinsel Kimlik ve Paranormal İnançlar Postmodern New Religious Identity and Paranormal Beliefs
M Arslan
MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi 12 (2), 55-72, 2015
25*2015
Dini Toplumsallaşma ve Temel Etkenleri: Türk Geç Ergenleri Arasında Uygulamalı Bir Araştırma
M Arslan
Akademik Araştırmalar Dergisi, 61-78, 2006
252006
Dinsel Boyutluluğun Sosyolojik Bağlamı: Faktör Analitik Bir Çalışma
M Arslan
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 2 (1), 161-186, 2002
252002
Gündelik hayat ve din
M Arslan
Din Sosyolojisi 1, 2012
24*2012
Söylem Mitos ve Tarih: Popüler Dini Literatürde Hz. Muhammed (sav) Tasavvuru-Muhammediye Örneği
M Arslan
Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 6 (1), 195-219., 2009
212009
Ülgener’in dikotomik yönteminde meslek ahlakı ve ahilik
M Arslan
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010
162010
Popüler Dini Yönelimlerin İncelenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
M Arslan
Değerler Eğitimi Dergisi 6 (15), 9-34, 2008
152008
Türk popüler dindarlığı üzerine sosyolojik bir araştırma: çorum örneği
M Arslan
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2002
152002
Anadolu'nun bir taşra ilçesindeki insanların dindarlık boyutları üzerine sosyolojik bir araştırma (İskilip örneği)
M Arslan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
131997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20