Follow
Bedirhan Elden
Bedirhan Elden
Kayseri Üniversitesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Psikolojik sözleşme ihlali ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde birey-örgüt uyumunun düzenleyici rolü
B Elden
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi …, 2017
182017
MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA WHISTLEBLOWING'İN ÖNEMİ VE MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN WHISTLEBLOWING TERCİHLERİ: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A MERİÇ, B ELDEN
Journal of International Social Research 12 (62), 2019
112019
Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının karşılaştıkları aşırı iş yükü ve COVID-19 korkularının işten ayrılma niyetine ve örgüt depresyonuna etkisi
B Elden
gece akademi, 2020
102020
Otantik liderlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkide demografik faktörlerin düzenleyici etkisi
HÖ ÖZDEMİR, HV ERKUTLU, B ELDEN
International Journal of Social Science 1 (2), 202-210, 2018
82018
Psikolojik Sözleşme İhlalinin İş Performansına Etkisi: Havaalanı Yer Hizmet Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
B ELDEN
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR 1 (1), 68-78, 2020
62020
Muhasebe Öğrencilerinin Hile Eğilimlerinin Karakteristik Özellikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
AM Bedirhan ELDEN
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, 230-242, 2019
3*2019
Psikolojik sözleşme ihlali ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde birey-örgüt uyumunun düzenleyici rolü
HV Erkutlu, B Elden
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017
22017
BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN BİREY ÖRGÜT UYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
HV ERKUTLU, B ELDEN, HÖ ÖZDEMĠR
ULUSLARARASI SOSYAL BĠLĠMLER DERGĠSĠ, 52, 0
2*
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
HV ERKUTLU, HÖ ÖZDEMİR, B ELDEN
International Journal of Social Science 1 (2), 58-61, 2018
12018
Genel Yetkinliğin Örgütsel Sinizme Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Düzenleyici Etkisi: Sigorta Acenteleri Örneği
HÖ Özdemir, B Elden
Ahi Evran Akademi 3 (2), 31-37, 2022
2022
Sağlık Çalışanlarında Sorumlu Liderliğin Covid-19 Psikolojik Sıkıntısına Etkisi
B Elden, HÖ Özdemir
International Journal of Arts and Social Studies 5 (8), 33-43, 2022
2022
MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN HİLE EĞİLİMLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
A MERİÇ, B ELDEN
The Journal of Social Sciences 35 (35), 230-242, 2020
2020
Covid-19 Kontrol Algısının İş Bulma Umuduna Etkisi: Lisansüstü Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma
B Elden
gece yayınevi, 2020
2020
STRES YÖNETİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
B ELDEN
2020
Psikolojik Sözleşme İhlalinin İş Performansına Etkisi: Havaalanı Yer Hizmet Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama (The Effect of Psychological Contract Violation on Job Performance …
B ELDEN
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR 1 (1), 68-78, 2020
2020
Yönetsel Yeteneklere Göre Endüstri 4.0 Çağında Kamu Kurumları İçin En Uygun LiderlikTarzının Belirlenmesi
SD Bedirhan Elden
Ekin Yayınevi 1, 596-610, 2019
2019
Muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılmasında whistleblowing’in önemi ve muhasebe öğrencilerinin whistleblowing tercihleri: Kayseri üniversitesi örneği
A Meriç, B Elden
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (62), 1495-1503, 2019
2019
Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Whıstleblowıng’in Önemi Ve Muhasebe Öğrencilerinin Whıstleblowıng Tercihleri: Kayseri Üniversitesi Örneği
AM Bedirhan ELDEN
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International …, 2019
2019
TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KIRŞEHİR İLİ ÖRNEKLEMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
BE Hakan Erkutlu, Halil Özcan Özdemir
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, 131-141, 2018
2018
THE ROLE OF PERCEIVED DEMOGRAPHIC VARIABLES AS MODERATOR IN THE LINK BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND TURNOVER INTENTION
HVE Bedirhan ELDEN
bilmess, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20