Takip et
Burak Özdemir
Burak Özdemir
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Psikolojik dayanıklılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide iş doyumunun aracılık rolü: Havacılık sektöründe bir araştırma
E Kanbur, A Kanbur, B Özdemir
İş ve İnsan Dergisi 4 (2), 127-141, 2017
432017
Algılanan örgütsel destek ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkide örgütsel güvenin aracı rolü: Akademisyenler üzerine bir araştırma
B Özdemir, HM Özcan, A Yalçınkaya
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 706-724, 2019
182019
Karanlık üçlünün örgütsel muhalefete etkisi: Bir yapısal eşitlik modeli
B Özdemir, E Atan
İş Ahlakı Dergisi 11 (2), 275-298, 2018
17*2018
Örgütsel sinizm’in örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi
B Özdemir, E Tekin
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (2), 129-150, 2018
112018
Entelektüel Sermaye Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliğinin Testi: Türkiye’nin İlk 1000 Sanayi Kuruluşu’nda Ampirik Bir Araştırma
B Özdemir, D Taşcı
The Journal of Academic Social Science Studies, 363-372, 2017
10*2017
İşyerinde Yalnızlığın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolünün İncelenmesi
B Özdemir
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (5), 1421-1439, 2021
92021
Yaşam Memnuniyeti ve Öncülleri: Karadeniz Bölgesi İncelemesi
E Kanbur, B Özdemir
Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 147-157, 2017
82017
Sanal Kaytarma Türü Sapkın Davranışın Örgütsel Yapı İle Olan İlişkisi: Bir Kamu Kuruluşu Örneği
B Özdemir, D Taşcı
8*2016
Kaynak Temelli Görüş Ekseninde Örgütsel Kaynakların Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Bir Araştırma
B Özdemir, D Taşcı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (3 …, 2020
62020
Mobbing Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Sinizmin Rolü
E Tekin, B Özdemir
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (3), 1923-1938, 2018
52018
Psikolojik güçlendirme ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü
B Özdemir, E Atan
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020
4*2020
Türkiye'de faaliyet gösteren doğu kökenli yabancı firmalar üzerine bir araştırma
B Özdemir
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
42011
PSİKOLOJİK SERMAYENİN DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DUYGUSAL EMEĞİN ARACI ROLÜ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
B ÖZDEMİR, K TARIM
Milli Eğitim Dergisi 51 (234), 1305-1326, 2022
32022
Örgütsel yapı ve kaynak temelli görüş kapsamında örgütlerde rekabet stratejileri: Türkiye’nin ilk 1000 sanayi kuruluşu’nda bir araştırma
B Özdemir
ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
32016
Türkiye’deki Stratejik Yönetim Alanı Nereye Gidiyor: 2008-2014 Yılları Arası Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Üzerine Bir Değerlendirme
HM Özcan, B Özdemir
32015
Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
E KANBUR, A KANBUR, B ÖZDEMİR
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 13 (30. YönOrg 2022), 16-28, 2022
22022
Perceived Ethical Leadership's Moderating Role in Psychological Empowerment's Effect on Psychological Ownership: A Banking Sector Study
HM Özcan, B Özdemir
Is Ahlakı Dergisi 15 (1), 173-183, 2022
2*2022
The Relationship between Organizational Image and Student Loyalty within the scope of Resource-Based Theory
B Özdemir, HM Özcan
KMU Journal of Social and Economic Research (KMUSEKAD) 23 (41), 443-458, 2021
22021
Effect of Global Competitiveness Index on the Export of Goods and Services: Evidence From Oecd Countries
B Özdemir
22018
PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND HAPPINESS AT WORK: THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL
B ÖZDEMİR
Journal of Management and Economics Research 20 (1), 414-430, 2022
12022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20