Follow
İbrahim Kutluay
İbrahim Kutluay
İzmir Katip Çelebi Üni.
Verified email at ikcu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İmâmiyye Şîası’na Göre Cerh ve Ta ‘dîl
İ Kutluay
İstanbul: Rağbet Yayınları 2, 2012
332012
Şia’da Hadis Usulü: Ehli Sünnet Hadis Usulü İle Mukayeseli Bir Çalışma
İ Kutluay
İstanbul: Rağbet Yayınları 2, 2020
192020
Mukaddes Zaman ve Mekânlar
İ Kutluay
İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009
162009
İmâmiyye Şîası’na Göre Haber-i Vâhidin Hücciyeti Problemi-Şeyhü’t-Tâife et-Tûsî Özelinde
İ Kutluay
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 14 (2), 63-84, 2014
142014
Kadına şiddeti meşrûlaştırdığına delil olarak kullanılan bazı âyet ve hadislerin değerlendirilmesi
İ Kutluay
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 18 (2), 439-467, 2018
92018
Şîa’da Hadis Rivayeti ve İsnad Tenkidinde Ashâb-ı İcmâ Telakkisinin Rolü
İ Kutluay
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 17 (1), 29-50, 2017
92017
İmâmiyye’ye Göre Sahâbenin Adaleti Problemi
İ Kutluay
İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe II, 2015
92015
Yeni Ahbârîliğin Kurucusu Emîn el-Esterâbâdî’nin el-Fevâidü’l-Medeniyye Adlı Eserinde İctihad ve Taklid Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili
İ Kutluay
Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 13-40, 2021
82021
Sünnet’e Göre Kutsiyet
İ Kutluay
İstanbul: Çıra Yayınları, 2010
82010
The Relationship Between The Sunnah and The Waḥy and Its Effects on The Authority of Sunnah According To Some Contemporary Scholars
İ Kutluay
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7-47, 2019
72019
Kutsal ve kutsallık anlayışı ile hadislerde bazı zaman ve mekanların efdaliyeti
İ Kutluay
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi SBE, 1996
71996
Osmanlı Döneminde XVI. ve XVII. Yüzyılda Kurulan Dârulhadislerin Müfredatı ve İlmî Seviyeleri Üzerine Bir Değerlendirme
İ Kutluay
Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 13-49, 2019
62019
İmâmiyye Şîası Hadis Literatüründe Mehdîye Dair Rivayetlerin Sünnî Kaynaklarla Mukayesesi: Mehdî Telakkisi Ehl-i Sünnet’e Şia’dan mı Geçti?
İ Kutluay
Uluslararası Mehdilik Sempozyumu Bildirileri, 399-432, 2018
62018
Hz. Nûh ve Tûfânla İlgili Rivayetlerin Hadis Tekniği Açısından Değeri ve Bu Rivayetlere israiliyâtın Tesiri
İ Kutluay
Uluslararası Hz. Nûh ve Cûdi Dağı Sempozyumu, 2014
62014
Hz. Peygamber’in Zeyd b. Sâbit’e Yahudi Yazısını/Dilini Öğrenme Talimatı Vermesi İle İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi
İ Kutluay
Hadis Tetkikleri Dergisi 7 (2), 129-157, 2009
62009
Şȋa’da Hadisler Arasındaki İhtilafı Gidermede Ehl-i Sünnet’in Görüşüne Muhalif Olan Rivayeti Esas Alma: et-Tȗsȋ’nin İstibsȃr’ı Özelinde
İ Kutluay
Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 13-55, 2020
52020
İsnâaşeriyye İmâmiyyesi’ne Göre Hadis ve Sünnetin Kaynakları
İ Kutluay
İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe-Sahâbe ve Dirâyet İlimleri …, 2017
52017
İmam Buhârî’nin Sünneti Müdafaası-el-Câmiu’s-Sahîh’in Kitâbu ‘li ‘Tisâm bi’l-Kitâb ve’s-Sünne Bölümü Çerçevesinde
İ Kutluay
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 11 (1), 51-74, 2011
52011
Müslüman Araştırmacıların Bazı Oryantalistlere Yönelttiği Tenkitler: Fuat Sezgin’in Goldziher Eleştirisi Özelinde
İ Kutluay
III. Uluslararası Ahmed Hani Sempozyumu (İslâm Bilim ve Kültür Tarihçisi …, 0
5
Erken Dönemde Hadislerin Kitâbet ve Tedvînine Dair İsnâaşeriyye’nin Görüşleri ve Bazı Sahâbîlere Yönelttiği Tenkitlerin Değerlendirilmesi
İ Kutluay
Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi 6 (11), 13-56, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20