Follow
Hande Seher Demir
Hande Seher Demir
Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, Anayasa Hukuku, Dr. Öğretim Öğretim Üyesi
Verified email at hbv.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye'de Din ve Vicdan Özgürlüğü
HS Demir
Adalet Yayınevi, 2011
462011
Vicdani Ret Hakkı
AGHS DEMİR
ANKARA BAROSU DERGİSİ, 2011
192011
Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Din-Devlet İlişkilerinin Laiklik, Sekülerizm, Teokrasi ve Din Devleti Sistemleri Kapsamında İncelenmesi
HS Demir
Ankara Barosu Dergisi, 269-313, 2013
182013
Dünya’da ve Türkiye’de Güneş enerjisi
MB Ateş, H Demir, E Üresin, Ş Tunç, H Erdi
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 19-21, 2009
132009
Ermeni meselesinin hukuki boyutu
HS Demir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
62018
Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü [Freedom of Religion and Conscience in Turkey]
HS Demir
Adalet, Ankara, 2011
52011
Türkiye'de İnanç Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırlandırılmasındaki Sorunlar
HS Demir
Ankara Barosu Yayınları, 2012
32012
İfade Özgürlüğü Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Hukuku Değiştirme Sorunu
Ö KESKİNSOY, HS DEMİR, SB KAYA
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15 (1), 139-190, 2020
22020
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hak İhlali Başvurularının Denetiminde Kullandığı “Yasal Dayanak” ve “Yasa Kalitesi” Ölçütü Üzerine Bir Değerlendirme
HS DEMİR
Yasama Dergisi, 125-155, 2023
2023
AİHM Denetimi Kapsamında Ermeni Meselesi
HS Demir
2023
Türk Anayasa Yargısında Adil Yargılanma Hakkı
SBK Ömer Keskinsoy, Hande Seher Demir
2022
ULUSLARARASI HUKUKUN ETKİSİZLİĞİNE KARŞI İDEALİST BİR ÇÖZÜM ARAYIŞI: BERTRAND RUSSELL’IN “DÜNYA FEDERAL DEVLETLERİ” DÜŞÜNCESİ
HS DEMİR
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (2), 501-519, 2021
2021
Seeking for an Idealist Solution against the Ineffectiveness of International Law: Bertrand Russell's Thought of the" World Federal States"
HS Demir
Inonu UL Rev. 12, 501, 2021
2021
The Issue of the Constitutional Court Changing the Law in Terms of Freedom of Expression
O Keskinsoy, HS Demir, SB Kaya
Erciyes Univ. JL Fac. 15, 139, 2020
2020
Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü, AİHM Kararları ışığında
HS Demir
Ankara: Adalet Yayınları, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15