Follow
Oytun Meçik
Oytun Meçik
Verified email at ogu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım)
Ş ÇALIŞKAN, M KARABACAK, O MEÇİK
Yönetim Bilimleri Dergisi 11 (21), 29-48, 2013
2162013
Türkiye'de Endüstri 4.0’ın İşgücü Piyasasına Etkileri: Firma Beklentileri
BN Doğru, O Meçik
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
892018
Türkiye Ekonomisinde Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Yaklaşımı
Ş Çalışkan, M Karabacak, O Meçik
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 45-56, 2017
522017
Türkiye’de Uzun Dönemde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi
Ş Çalışkan, M Karabacak, O Meçik
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (1 …, 2018
432018
Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri
O Meçik
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (32), 669-674, 2014
38*2014
Covid-19 pandemisinin Türkiye’de ekonomik büyümeye sektörel ve sektörler arası etkileri
T Koyuncu, O Meçik
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (4), 112-131, 2020
34*2020
Türkiye’de Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
O Meçik, T Koyuncu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (3), 2618-2635, 2020
312020
Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile BİST 100 Endeks Getirisi ve Altın Getiri Serisi Volatilitesinin Tahmini
M Karabacak, O Meçik, E Genç
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 6 (1), 79-90, 2014
272014
Sosyal ve Beşeri Sermayenin Bireysel Ekonomik Getirisi Üzerine Uygulamalı Bir Analiz: “Eskişehir İli Örneği"
Ş Çalışkan, O Meçik
PARADOKS EKONOMİ, SOSYOLOJİ ve POLİTİKA DERGİSİ 7 (2), 7-26, 2011
272011
Sosyal Sermayenin Oluşumunda ve Radikalleşmenin Önlenmesinde Eğitimin Rolü
Ş Çalışkan, O Meçik
Terörün Sosyal Psikolojisi, 41-63, 2010
272010
Sosyal sermaye ve beşeri sermayenin bireysel ekonomik getirisi: Eskişehir ili örneği
O Meçik
Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010
212010
TÜRKİYE'DE SAĞLIK-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Ş Çalışkan, M Karabacak, O Meçik
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
202013
Türkiye İçin 2010-2012 Dönemi Karşılaştırmalı Bilgi Ekonomisi Analizi
O Meçik
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2), 115-139, 2013
20*2013
Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşümler ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler
O Meçik, M Afşar
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 1 (2), 1-23, 2014
192014
Küresel Çevre Sorunlarına Karşı Uluslararası Yeşil Diyalog
M Taytak, O Meçik
Uluslararası Davraz Kongresi, 250-264, 2009
182009
Ulaştırma Ağlarının Ekonomik Entegrasyonlara Etkisi ve Türk Dünyası Boyutu
O MEÇİK
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 22-33, 2012
172012
Türkiye'de İmalat Sanayi ve Tarım Sektörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1998-2020 Dönemi Analizi
E Kopuk, O Meçik
Yönetim ve Ekonomi 27 (2), 263-274, 2020
152020
Ekonomide Sanayisizleşme ve OECD Ülkelerine Etkileri
O Meçik, M Afşar
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (2 …, 2015
152015
The Effects of Structural Transformations in Economy on Labor Markets: the Case of OECD Countries
O Meçik, M Afşar
International Journal of Business and Social Science 5 (9(1)), 230-237, 2014
132014
ARIMA Modelleri ile Enflasyon Tahminlemesi: Türkiye Uygulaması
O MEÇİK, M KARABACAK
Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (22 …, 2011
112011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20