Follow
Nilay Bumen
Nilay Bumen
Ege University, Faculty of Education, Izmir, Turkey
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde yeni yönelimler
Ö Demirel
Pegem Akademi, 2010
404*2010
Okulda çoklu zekâ kuramı
NT Bümen
Pegem A Yayıncılık, 2005
3452005
Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi
NT Bümen
Eğitim ve Bilim 31 (142), 2010
2402010
Türkiye bağlaminda öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler
NT Bümen, A Alev, E Çakar, U Gonca, A Veli
Milli Eğitim Dergisi 42 (194), 31-50, 2012
1912012
Changes on teacher self-efficacy and attitudes towards teaching profession from candidacy to induction
NT Bumen, TE Ozaydin
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 38 (169), 109-125, 2013
142*2013
Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma
M Başbay, G Ünver, NT Bümen
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 59 (59), 345-366, 2009
1312009
Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler
NT Bümen, E Çakar, DG Yıldız
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (1), 203-228, 2014
123*2014
Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi örneği
G Ünver, NT Bümen, M Başbay
Eğitim ve Bilim 35 (155), 2010
1042010
Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş çoklu zekâ kuramı uygulamalarının erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi
N Bümen
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2001
1012001
Effects of the original versus revised Bloom's Taxonomy on lesson planning skills: A Turkish study among pre-service teachers
NT Bümen
International Review of Education 53 (4), 439-455, 2007
972007
Effects of the professional development program on Turkish teachers: Technology integration along with attitude towards ICT in education.
O Uslu, NT Bumen
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 11 (3), 115-127, 2012
952012
The relationship between demographics, self-efficacy, and burnout among teachers
NT Bümen
Eurasian Journal of Educational Research 40, 17-36, 2010
732010
Possible effects of professional development on Turkish teachers’ self‐efficacy and classroom practice
NT Bümen
Professional Development in Education 35 (2), 261-278, 2009
702009
Öğretmenlerin yeni ilköğretim 1-5. sınıf programlarıyla ilgili görüşleri ve programı uygulamaya hazırlayıcı bir hizmet içi eğitim çalışması örneği
NT Bümen
Ege Eğitim Dergisi 6 (2), 21-57, 2005
522005
İngilizce ile ilgili özyeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi
BH YANAR, NT Bümen
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (1), 97-110, 2012
50*2012
Son 15 yılda yayımlanan ilk ve ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programları üzerine bir analiz
E Yücel, K Dimici, B Yıldız, N Bümen
Ege Eğitim Dergisi 18 (2), 702-737, 2017
462017
İngilizce ile ilgili özyeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi
B Hancı Yanar, NT Bümen
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (1), 97-110, 2012
442012
A meta-analysis on instructional applications of constructivism in science and technology teaching: A sample of Turkey
NT Ural, G. ve Bümen
Education and Science 41 (185), 51-82, 2016
41*2016
Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin erişilerine, kavram öğrenmelerine, üstbiliş farkındalıklarına ve fen ve teknoloji dersine yönelik …
EÇ ÖZKAN, NT BÜMEN
Ege Eğitim Dergisi 15 (1), 251-278, 2014
372014
Dokuzuncu sınıf matematik dersi öğretim programına bağlılığın incelenmesi.
NT Dikbayır, A. ve Bümen
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 6 (11), 17-38, 2016
34*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20