Takip et
Murat Polat
Murat Polat
Bilinmeyen bağlantı
alparslan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dijital yerliler, dijital göçmenler ve sınıf yönetimi
İB Arabaci, M Polat
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (47), 11-20, 2013
131*2013
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumları
M Polat
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (18), 77-90, 2014
83*2014
Yabancılaşma, kurumsal değerler ve duygu yönetimi denklemi
M Polat, T Yavaş
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 218 - 224, 2012
712012
Yöneticilerin açık liderlik özellikleri ve sosyal ağları benimseme durumlarının örgütsel belirsizlik üzerindeki etkileri: Fırat üniversitesi örneği
M Polat
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
68*2015
Administrators’ power usage styles and their impact on the organizational culture in colleges of education: A case study
K Özcan, İH Karataş, Ç Çağlar, M Polat
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (2), 560-569, 2014
55*2014
Öğretmen adaylarında okula yabancılaşma ve akademik öz-yeterlik: Bir CHAID analizi incelemesi
M Polat, M Dilekmen, AF Yasul
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 214-232, 2015
432015
Why do students cheat in examinations in Turkey? A meta‐synthesis study
M Polat
Journal of Educational Sciences Research 7 (1), 203‐222, 2017
35*2017
Eğitim fakültesi 4.sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları:Muş Alparslan Üniversitesi örneği
İ Kesen, M Polat
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (2), 556-578, 2014
33*2014
Eğitimde açık liderlik ve sosyal ağlar
M Polat, İB Arabacı
Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks 6 (1), 257-275, 2014
332014
Türkiye'de eğitim fakültelerine öğrenci alım ölçütlerini yeniden düşünmek: Karşılaştırmalı bir yaklaşım
M Polat, İB Arabacı
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (3), 77 - 83, 2012
332012
Okullarda bir performans değerlendirme aracı olarak e-portfolyo kullanımına yönelik ilköğretim öğretmenlerinin görüşleri
M Polat, Y Köse
Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 59-82, 2013
28*2013
Okul yöneticilerinin rehberlik hizmetlerine bakış açıları üzerine okul rehber öğretmenlerinin görüşleri
H Karataş, M Polat
Anemon Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergisi 1 (1), 105 - 123, 2013
26*2013
Derslerde Akıllı Telefon Siber Aylaklığı Ölçeği (DATSAÖ): Üniversite öğrencileri için bir ölçek uyarlama çalışması
M Polat
Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 4 (21), 3114-3127, 2018
25*2018
Eğitim bilimlerinde PLS-SEM yaklaşımının kullanılabilirliği ve bir uygulama
M Polat
International Social Sciences Studies Journal 4 (25), 5325-5337, 2018
24*2018
Organizational development and quantum organizations
T Yavaş-Taşdelen, M Polat
International J. Soc. Sci. & Education 5 (4), 570-579, 2015
23*2015
Okullarda örgütsel öğrenme engellerinin vignette tekniği İle incelenmesi
M Turhan, S Karabatak, M Polat
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 66-83, 2014
222014
İlköğretim öğretmenlerinin farklılıkların yönetimine yönelik algıları (Muş ili örneği)
M Boydak Özan, M Polat
e-International Journal of Educational Research 4 (4), 55-77, 2013
212013
Emrullah Efendi ve Satı Bey’den günümüze: Eğitimde yenileşme sorunsalı
M Polat, İB Arabacı
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35-43, 2015
202015
Enformasyon kuramı bağlamında sosyal ağlar, örgütsel belirsizlik ve eğitim: Kavramsal bir analiz
M Polat, İB Arabacı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (37), 797-809, 2015
192015
Yönetim bilgi sistemi olarak e-okul uygulamalarının değerlendirilmesi
M Polat, İB Arabacı
İlköğretim Online 12 (2), 320-333, 2013
19*2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20