Mehmet Fatih Bayramoglu
Mehmet Fatih Bayramoglu
Finans Doçenti, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
beun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determination of factors affecting the price of gold: A study of MGARCH model
Business and Economics Research Journal 2 (4), 37, 2011
70*2011
Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: YTL/USD, İMKB 100 ve S&P 500 Üzerine Bir Uygulama
M Pekkaya, MF Bayramoğlu
MUFAD Dergisi, 163-176, 2008
41*2008
Effects of crude oil price changes on sector indices of Istanbul Stock Exchange
European Journal of Economic and Political Studies 4 (2), 111-126, 2011
28*2011
Kriz Dönemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Finansal Öngörüde Bulunma: İMKB 100 Endeksi Örneği
V Akel, MF Bayramoğlu
International Symposium on International Capital Flows and Emerging Markets …, 2008
27*2008
Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi (Effects of the Adoption of European Union Standards on Accounting Practices)
Mali Çözüm Dergisi, 457-480, 2006
23*2006
İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri
MF Bayramoğlu, M Pekkaya
Journal of Accounting and Finance (Muhasebe ve Finansman Dergisi), 200-215, 2010
152010
Finansal Endekslerin Öngörüsünde Yapay Sinir Ağı Modellerinin Kullanılması: İMKB Ulusal 100 Endeksinin Gün İçi En Yüksek ve En Düşük Değerlerinin Öngörüsü Üzerine Bir Uygulama
MF Bayramoğlu
İktisadi Araştırmalar Vakfı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2007
122007
Portföy Seçiminde Toplam Riski Temel Alan Portföy Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi
MF BAYRAMOĞLU, N YAYALAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 1-28, 2017
92017
Türkiye'de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Bireysel ve Sektörel Risk Derecelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 (1), 1-19, 2017
9*2017
Stock Selection Based on Fundamental Analysis Approach by Grey Relational Analysis: A Case of Turkey
International Journal of Economics and Finance 8 (7), 178, 2016
9*2016
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi
MF Bayramoğlu, Ç Başarır
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (4), 135-144, 2016
62016
Linkages Between Market Capitalization and Economic Growth: The Case of Emerging Markets
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1 (1), 39-48, 2015
6*2015
Estate accounting as a public policy tool and its application in the Ottoman Empire in the 17th century
De Computis: Revista Española de Historia de la Contabilidad 3 (4), 119-136, 2006
6*2006
Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi (The Analysis of Volatility Spillover Effect between Emerging Market Indices)
MF Bayramoğlu, T Abasız
Muhasebe Finansman Dergisi, 183-199, 2017
5*2017
Ham Petrol Fiyat Hareketlerinin Sınıflandırılmasında Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımı
İleri Teknolojiler Çalıştayı, 303-317, 2010
5*2010
Imperial shipyard (tersane-i amire) in the Ottoman empire in 17th century: management and accounting
De Computis: Revista Española de Historia de la Contabilidad 7 (13), 191-226, 2010
5*2010
Yoksullukla Mücadelede Mikrofinans Modeli ve Mikrofinans Kuruluşlarının Finansal İşlevleri
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 98-112, 2007
5*2007
Yüksek Volatilite Dönemlerinde Gri Sistem Teorisi Destekli Markowitz Portföy Optimizasyonu
MF Bayramoğlu
İktisadi Araştırmalar Vakfı, Yayınlanmış Doktora Tezi, 2013
42013
Ottoman Empire’s Debt Management in 19th Century and Role of the Galata Bankers (1838-1881)
B Tunçsiper, A Tay, F Bayramoglu
The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing …, 2007
42007
Grey System Theory Supported Markowitz Portfolio Optimization during High Volatility Periods
Journal of Grey System 28 (4), 79-95, 2016
3*2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20