Follow
Mevlüt Kaya
Title
Cited by
Cited by
Year
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği)
K Mevlüt, K Varol
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (17), 31-63, 2004
2872004
Ailede anne-baba tutumlarının çocuğun kişilik ve benlik gelişimindeki rolü
K Mevlüt
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (9), 193-204, 1997
2241997
Din eḡitiminde iletişim ve din^ ı tutum: bazı çevre faktörlerinin din^ ı tutum üzerindeki etkisi
M Kaya
Etüt Yayınları, 1998
2231998
Üniversite öğrencilerinin dini inanç ile ahlaki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
M Kaya, C AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; Sayı: 30; 15-42, 2011
902011
Ahlaki olgunluk ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Şengün, K Mevlüt
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (24-25), 51-64, 2007
872007
Bazı kişisel değişkenlere göre üniversite öğrencilerinin ahlaki yargıları
M Kaya
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
601994
Hayatın anlam ve amacı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması
C AYDIN, K Mevlüt, H Peker
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39-55, 2015
542015
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine karşı tutumları
K Mevlüt
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (12-13), 43-78, 2001
492001
Din görevlilerinin mesleki tutum ve motivasyon düzeylerini etkileyen bazı faktörler
K Mevlüt, B NAZIROĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26 (26-27), 25-53, 2008
412008
Kişilik özelliklerinin ahlâki yargı üzerindeki etkisi
M Kaya
Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4, 185-200, 1997
391997
İbadetler ile hayatın anlamı ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişkinin incelenmesi
M Kaya, N Küçük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17-43, 2017
372017
Okulda değerler eğitimi
M Kaya, O Taşkın
Teoriden pratiğe değerler eğitimi, 131-157, 2016
312016
Siirt ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin sayısal okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve öğrenim gördüğü lise türüne göre farklılaşmasının incelenmesi
Ç Yıldız, M Kahyaoğlu, MF Kaya
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (3), 82-96, 2012
292012
Eğitimde Program Geliştirme Sürecinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Geliştirilmesi İhtiyacı
M Kaya
Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri, 227-258, 1998
231998
Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı üzerine bir inceleme
M Kaya, MN Kardaş
Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 1-20, 2020
222020
İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde yer alan kavramların kazanılmışlık düzeyi
M Kaya
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2006
222006
İlahiyat fakültelerinin istihdam alanlarına uygun eleman yetiştirme sorunu
M Kaya
Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği …, 2004
212004
İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarındaki ahlaki konuların ahlak eğitimi açısından değerlendirilmesi
K Mevlüt
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (23), 23-50, 2007
182007
Din görevlilerinin mesleki yeterlilikleri: Safranbolu’da görev yapan din görevlileri üzerine bir araştırma
K Mevlüt, N Küçük
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-18, 2015
162015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
K Mevlüt
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 (14-15), 89-115, 2003
162003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20