Follow
Mahmut Akbolat
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık işletmeleri yönetimi
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Nobel Yayın Dağıtım, 2012
510*2012
Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği
M AKBOLAT, O IŞIK
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 11 (2), 230-254, 2008
1502008
Dönüşümcü liderlik davranişinin motivasyon ve duygusal bağliliğa etkisi
M Akbolat, I Oğuz, A YILMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
1342013
The mediating role of work alienation in the effect of workplace loneliness on nurses’ performance
M Amarat, M Akbolat, Ö Ünal, B Güneş Karakaya
Journal of nursing management 27 (3), 553-559, 2019
1232019
Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Baskı,, Ankara ss, 71-204, 2009
1172009
Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi= The Effect of Organizational Justice Perceptions on Organizational Commitment in the Healthcare Sector
I Oğuz, Ö UĞURLUOĞLU, M AKBOLAT
Dogus University Journal 13 (2), 254-265, 2012
109*2012
Assessments of anxiety levels and working conditions of health employees working in COVİD-19 pandemic hospitals
S Bostan, M Akbolat, A Kaya, M Ozata, D Gunes
MODESTUM LTD, 2020
1022020
Sağlık çalışanlarının duygusal zekâ düzeylerinin motivasyonlarına etkisi
M Akbolat, O Işık
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 32, 2012
892012
Bilgi teknolojileri ve hastane bilgi sistemleri kullanımı: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
O Işık, M Akbolat
Bilgi Dünyası 11 (2), 365-389, 2010
852010
Hemşirelerin Bakış Açısıyla Tıbbi Hataların Değerlendirilmesi.
O Işık, M Akbolat, M Çetin, M Çimen
TAF Preventive Medicine Bulletin 11 (4), 2012
822012
Sağlık İşletmeleri Yönetimi (4. Baskı)
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012
812012
TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZMİN GELİŞİMİ VE BAZI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
M Akbolat, NG Deniz
Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2), 123-139, 2017
792017
Hastanelerde rekabet stratejileri ve performans/competitive strategies and performance in hospitals
M Akbolat, I Oğuz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 401-424, 2012
722012
Sağlık çalışanlarının kontrol odağı, iş doyumu, rol belirsizliği ve rol çatışmasının karşılaştırılması
M Akbolat, O Işık, Ö Uğurluoğlu
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (2), 2011
672011
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi
S Kaya
Anadolu Üniversitesi, 2013
612013
Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sessizlik ilişkisine yönelik sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
M Turgut, M Akbolat
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 20 (3), 357-384, 2017
602017
Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
M Akbolat, O Işık, C Dede, M Çimen
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (3), 131-140, 2011
602011
Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
M Çimen, B Şahin, M Akbolat, O Işık
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (1), 1-11, 2012
522012
Measuring health care quality with the Servqual method: a comparison in public and private hospitals
O Isik, D Tengilimoglu, M Akbolat
HealthMED 5 (6), 2011
522011
Örgütsel erdemliliğin personel güçlendirmeye etkisi ve otantik liderliğin araci rolü
M AKBOLAT, A DURMUŞ, Ü Özgün
İşletme Bilimi Dergisi 5 (2), 71-88, 2017
512017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20