Follow
Mahmut Akbolat
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık işletmeleri yönetimi
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Nobel Yayın Dağıtım, 2012
6622012
Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği
M AKBOLAT, O IŞIK
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 11 (2), 230-254, 2008
1572008
Dönüşümcü liderlik davranişinin motivasyon ve duygusal bağliliğa etkisi
M Akbolat, O Işık, A Yılmaz
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
1442013
The mediating role of work alienation in the effect of workplace loneliness on nurses’ performance
M Amarat, M Akbolat, Ö Ünal, B Güneş Karakaya
Journal of nursing management 27 (3), 553-559, 2019
1292019
Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi= The Effect of Organizational Justice Perceptions on Organizational Commitment in the Healthcare Sector
I Oğuz, Ö UĞURLUOĞLU, M AKBOLAT
Dogus University Journal 13 (2), 254-265, 2012
107*2012
Assessments of anxiety levels and working conditions of health employees working in COVİD-19 pandemic hospitals
S Bostan, M Akbolat, A Kaya, M Ozata, D Gunes
MODESTUM LTD, 2020
1002020
Sağlık çalışanlarının duygusal zekâ düzeylerinin motivasyonlarına etkisi
M Akbolat, O Işık
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 32, 2012
932012
Bilgi teknolojileri ve hastane bilgi sistemleri kullanımı: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
O Işık, M Akbolat
Bilgi Dünyası 11 (2), 365-389, 2010
902010
Sağlık İşletmeleri Yönetimi (4. Baskı)
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012
882012
Hemşirelerin Bakış Açısıyla Tıbbi Hataların Değerlendirilmesi.
O Işık, M Akbolat, M Çetin, M Çimen
TAF Preventive Medicine Bulletin 11 (4), 2012
842012
TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZMİN GELİŞİMİ VE BAZI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
M Akbolat, NG Deniz
Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2), 123-139, 2017
802017
Hastanelerde rekabet stratejileri ve performans/competitive strategies and performance in hospitals
M Akbolat, O Işık
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 401-424, 2012
792012
Sağlık çalışanlarının kontrol odağı, iş doyumu, rol belirsizliği ve rol çatışmasının karşılaştırılması
M Akbolat, O Işık, Ö Uğurluoğlu
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (2), 2011
712011
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi
S Kaya
Anadolu Üniversitesi, 2013
652013
Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sessizlik ilişkisine yönelik sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
M Turgut, M Akbolat
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 20 (3), 357-384, 2017
612017
Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
M Akbolat, O Işık, C Dede, M Çimen
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (3), 131-140, 2011
612011
Measuring health care quality with the Servqual method: a comparison in public and private hospitals
O Isik, D Tengilimoglu, M Akbolat
HealthMED 5 (6), 2011
522011
Sağlık okuryazarlığı hasta-hekim ilişkisini etkiler mi?: Sakarya ilinde bir araştırma.
M Akbolat, G Kahraman, G Erigüç, H Sağlam
TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (4), 2016
512016
Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
M Çimen, B Şahin, M Akbolat, O Işık
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (1), 1-11, 2012
512012
The mediating role of shared decision-making in the effect of the patient–physician relationship on compliance with treatment
S Deniz, M Akbolat, M Çimen, Ö Ünal
Journal of patient experience 8, 23743735211018066, 2021
492021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20