Follow
Hasan Çebi BAL
Hasan Çebi BAL
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Industry 4.0 and competitiveness
HÇ Bal, Ç Erkan
Procedia computer science 158, 625-631, 2019
682019
Üst orta gelirli ülkelerde sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi
P Hayaloğlu, HÇ Bal
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 3 (2), 35-44, 2015
412015
Bilgisayar ve internet kullanımı
HC Bal
Dilara Yayınevi, 2003
352003
Lojistik performansındaki gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: AB ve MENA ülkeleri örneği
NÖ OFLUOĞLU, C KALAYCI, S ARTAN, HÇ BAL
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (24), 92-109, 2018
202018
Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre sorunlarıyla mücadele aracı olarak kirlilik izinleri piyasasının etkinliği
HÇ Bal
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı …, 2012
152012
Dünyada ve Türkiye’de Kirlilik İzinleri Piyasalarıve Çevre Sorunlarının Çözümünde Bu Piyasaların Etkinliği
HÇ Bal
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 2013
102013
Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri
HÇ BAL, C KALAYCI, S ARTAN
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 1 (2), 107-123, 2015
62015
Çevre Sorunları ve Çevre Sorunlarının Çözümü çerçevesinde Küresel Kamusal Mallar, Dışsallıklar ve Küresel kamusal Malların Arzına İlişkin Sorunlar
HÇ Bal
GJEBS Dergisi 1 (2), 1-11, 2012
62012
Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, 2007
HÇ Bal
ABP Yayın Evi, 2007
5*2007
Bilgisayar ve internet kullanımı laboratuvar uygulamaları 2010
HÇ Bal
Murathan Yayınevi, 2010
32010
İnternet, Akademi Yayınevi
BAL ÇEBİ, B Hasan
Rize, 2002
12002
COVID-19 Genel Salgın Sürecinin Sosyoekonomik Etkileri
HC Bal
2021
LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ.
N ÖZTÜRK OFLUOĞLU, C KALAYCI, S ARTAN, H ÇEBİ BAL
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
2018
LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ1
NÖ OFLUOĞLU, C KALAYCI, S ARTAN, HÇ BAL
Başlangıçtan İleri Seviyeye Bilgisayar Cilt II, abp yayınevi
HÇ BAL
Trabzon-2004, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15