Hasan Çebi BAL
Hasan Çebi BAL
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Industry 4.0 and competitiveness
HÇ Bal, Ç Erkan
Procedia Computer Science 158, 625-631, 2019
302019
Üst orta gelirli ülkelerde sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi
P Hayaloğlu, HÇ Bal
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 3 (2), 35-44, 2015
252015
Bilgisayar ve internet kullanımı
HC Bal
Dilara Yayınevi, 2003
222003
Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre sorunlarıyla mücadele aracı olarak kirlilik izinleri piyasasının etkinliği
HÇ Bal
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı …, 2012
142012
Lojistik performansındaki gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: AB ve MENA ülkeleri örneği
NÖ OFLUOĞLU, C KALAYCI, S ARTAN, HÇ BAL
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9 (24 …, 2018
72018
Dünyada ve Türkiye’de Kirlilik İzinleri Piyasalarıve Çevre Sorunlarının Çözümünde Bu Piyasaların Etkinliği
HÇ BAL
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 4 (7), 2013
72013
Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri
HÇ BAL, C KALAYCI, S ARTAN
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 1 (2), 107-123, 2015
62015
Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, 2007
HÇ Bal
ABP Yayın Evi, 0
5
Çevre Sorunları ve Bu Sorunların Çözümü Çerçevesinde Küresel Kamusal Mallar, Dışsallıklar ve Küresel Kamusal Malların Arzına İlişkin Sorunlar
HÇ BAL
Global Journal of Economics and Business Studies 1 (2), 1-11, 2012
32012
Bilgisayar ve internet kullanımı laboratuvar uygulamaları
HÇ Bal
Murathan Yayınevi, 2010
12010
LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ.
N ÖZTÜRK OFLUOĞLU, C KALAYCI, S ARTAN, H ÇEBİ BAL
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11