Ferruh Özpilavcı
Ferruh Özpilavcı
MANTIK ÖĞRETİM ÜYESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilişsel terapi ve uygulamaları
RL Leahy
İstanbul: Litera, 2007
602007
Toplumsal gerçekliğin inşası
JR Searle
Litera yayıncılık, 2005
442005
Kitâbu'ş-Şifa Fizik 2
İ Sina, Ö Ferruh, M Muhittin
Litera Yayıncılık, 2005
43*2005
Bilişsel terapi ve uygulamaları: tedavi müdahaleleri için bir kılavuz
RL Leahy, H Hacak, M Macit, F Özpilavcı, T Özakkaş
Litera Yayıncılık, 2015
182015
Fârâbî’nin Önerme Anlayışı
F Özpilavcı
İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018
122018
Gazzâlî’nİn mantık İlmİnİ meşrûlaştırmasının mantık tarİHİ açısından değerlendİrİlmesİ
F Özpilavcı
İslâmî ilimler Dergisi 7, 145-158, 2012
112012
Ebu'l-Berekat el-Bağdadi'de nefs teorisi
F Özpilavcı
marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, 2000
102000
Kâtibî Şemsiyye Risâlesi Tahkik Çeviri ve Şerh
F Özpilavcı
İstanbul: Litera Yayıncılık 20, 2017
82017
Ebherî Îsâgûcî ve Şerhi
F Özpilavcı
İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017
82017
Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de tabiat felsefesi
F Özpilavcı
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2008
82008
Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi; Critical Text Edition and Assesment of Dāwūd Ibn Muḥammad al-Qārisī’s Commentary on …
F Özpilavcı
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal 21 (3), 2009-2068, 2017
6*2017
EBÜ'L-FEREC İBNÜ'T-TAYYİB'İN EİSAGOGE ŞERHİ
F ÖZPİLAVCI
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 (19), 105-149, 2009
42009
AKIL RİSALELERİ GELENEĞİ VE BU GELENEK İÇİNDE EBÜ'L-BEREKÂT EL-BAĞDÂDÎ'NİN AKIL RİSALESİ
F Özpilavcı
İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ 5 (2), 75-106, 2010
32010
Kitabu’ş-Şifâ
ĐBN SĐNA
Fizik I,(düzenleme ve trc. Muhittin Macit–Ferruh Özpilavcı), Litera Yay …, 2004
32004
Bilişsel Terapi ve Uygulamaları (çev: Hasan Hacak, Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı) İstanbul: Litera Yayıncılık
RL Leahy
32004
KLASİK MANTIK METİNLERİ BAĞLAMINDA MUHAMMED B. YUSUF ES-SENÛSÎ'NİN MUHTASARU'L-MANTIK İSİMLİ ESERİ
F Özpilavcı
İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ 10 (2), 7-23, 2015
2*2015
BİR KIBRISLI MÜDERRİS DAVUD-İ KARSÎ'NİN EL-İSÂGOCİ EL-CEDÎD VE'D-DURRİ'L-FERÎD İSİMLİ RİSÂLESİ
İ Çapak, F Özpilavcı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İSLAM TETKİKLERİ MERKEZİ DERGİSİ 1 (2), 7-29, 2015
2*2015
Mantık ve Dini İlimler: Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Tasavvuf, Arap Dili
F Özpilavcı
MANTIK ARAŞTIRMALARI I ISPARTA MANTIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI, 40-89, 2013
2*2013
MUHAMMED B. YUSUF ES-SENÛSÎ'NİN KAVRAM VE TANIMA YAKLAŞIMI
F Özpilavcı
USÛL İSLAMİ ARAŞTIRMALAR 24 (24), 131-166, 2015
1*2015
Nedensellik Bağlamında Ebü’l-Berekât El-Bağdâdî’nin Meşşâî Gelenek İçindeki Yeri
F ÖZPİLAVCI
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 10 (3), 53-78, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20