Takip et
Yusuf TEPELİ
Yusuf TEPELİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Seçilmiş makro ekonomik göstergelerin borsa İstanbul XU100 endeksi üzerindeki etkisinin analizi
E Poyraz
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 11 (2), 102-128, 2014
322014
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Y Tepeli, B KAYIHAN
Journal of Management and Economics Research 13 (3), 138-156, 2015
222015
Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği
B Kayıhan, Y Tepeli, B Heybeli, H Bakan
Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (14), 374-390, 2015
19*2015
MUHASEBE MANİPÜLASYONUNUN BENEİSH MODELİ İLE TESPİT EDİLMESİ: BİST GIDA MADDELER SANAYİ SEKTÖRÜ’NDE BİR UYGULAMA
Y Tepeli, B KAYIHAN
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (4), 245-264, 2016
162016
Girişimciliğin finansmanında risk sermayesi finansman sisteminin önemi: türkiye uygulamaları
E Poyraz, Y Tepeli
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1), 35-56, 2016
162016
Yeni bir maliyetleme tekniği olarak kaynak tüketim muhasebesi ve bir örnek uygulama
B KAYIHAN, Y TEPELİ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (12), 431-443, 2016
142016
Muhasebe meslek mensuplarında mesleki tükenmişlik ve işe bağlılık arasındaki ilişkinin analizi: Muğla ili örneği
Y Tepeli, B Kayıhan, E Kula
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (49), 674-681, 2017
102017
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ
B Heybeli, B KAYIHAN, Y Tepeli
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
102014
BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme
A Bayrakdaroğlu, Y Tepeli
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 147-160, 2018
7*2018
Halka açık olmayan anonim şirketlerde sistematik risk ölçütü beta katsayısının tahmin edilmesi: Turizm sektörü uygulaması
Y Tepeli
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 155-170, 2017
62017
Kalite maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve analizi: Bir örnek uygulama
Y Tepeli
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2012
62012
Finansal tüketicilerin banka tercihlerinin konjoint model ile belirlenmesi üzerine bir araştırma: Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi örneği
Y TEPELİ, F DAŞKIRAN
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 20 (45), 63-78, 2019
42019
Yönetim Muhasebesi Açısından Sistematik Risk İle Mali Oranlar Arasındaki İlişkinin Analizi ve Halka Açık Olmayan Şirketlerde Sistematik Riskin Tahmin Edilmesi: Turizm Sektörü …
Y TEPELİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Muğla, 2018
42018
Muhasebe meslek mensuplarında strese neden olan faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Muğla ili örneği
Y Tepeli, B Heybeli, B Kayıhan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (35), 742-756, 2014
42014
FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
B Kayhan, Y Tepeli
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (20), 327-337, 2017
32017
YÖNETİMSEL MÜLKİYET, SERMAYE YAPISI VE ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜNÜN KURUMSAL DEĞER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA
Y TEPELİ, YE KAHRAMAN
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 (3), 711-726, 2021
22021
GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Y TEPELİ, M TAŞÇIOĞLU
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 949-974, 2019
22019
Girişimciliğe Destek Açısından Devlet Teşvikleri Ve Muhasebeleştirilmesi
Y Tepeli, B Kayıhan
III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam Ve Kariyer Kongresi, Muğla 212, 221, 2017
22017
Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma
B Kayıhan, Y Tepeli
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 487-508, 2015
22015
Bilanço Analizi
A Bayrakdaroğlu, Y Tepeli
Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, 33-72, 2019
1*2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20