Follow
Yusuf TEPELİ
Yusuf TEPELİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Verified email at mu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Seçilmiş makro ekonomik göstergelerin borsa İstanbul XU100 endeksi üzerindeki etkisinin analizi
E Poyraz
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 11 (2), 102-128, 2014
452014
Muhasebe manipülasyonunun Beneish modeli ile tespit edilmesi: Bist gıda maddeler sanayi sektörü’nde bir uygulama
Y Tepeli, B Kayıhan
262016
Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
Y Tepeli, B KAYIHAN
Journal of Management and Economics Research 13 (3), 138-156, 2015
26*2015
Faaliyet giderlerinin işletme karlılığı üzerindeki etkisi: BİST metal eşya, makine ve gereç yapım sektöründe bir araştırma
B Kayıhan, Y Tepeli
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (20 …, 2017
24*2017
Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği
B Kayıhan, Y Tepeli, B Heybeli, H Bakan
Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (14), 374-390, 2015
212015
Yeni bir maliyetleme tekniği olarak kaynak tüketim muhasebesi ve bir örnek uygulama
B Kayıhan, Y Tepeli
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (12), 431-443, 2016
192016
Girişimciliğin finansmanında risk sermayesi finansman sisteminin önemi: türkiye uygulamaları
E Poyraz, Y Tepeli
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1), 35-56, 2016
192016
Muhasebe meslek mensuplarında mesleki tükenmişlik ve işe bağlılık arasındaki ilişkinin analizi: Muğla ili örneği
Y Tepeli, B Kayıhan, E Kula
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (49), 674-681, 2017
142017
BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme
A Bayrakdaroğlu, Y Tepeli
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 147-160, 2018
12*2018
Muhasebe meslek mensuplarinin iş tatmin düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi: Muğla ili örneği
B Heybeli, B KAYIHAN, Y Tepeli
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
122014
Kalite maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve analizi: Bir örnek uygulama
Y Tepeli
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
82012
Bilanço Analizi
A Bayrakdaroğlu, Y Tepeli
Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, 33-72, 2019
7*2019
Halka açık olmayan anonim şirketlerde sistematik risk ölçütü beta katsayısının tahmin edilmesi: Turizm sektörü uygulaması
Y Tepeli
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 155-170, 2017
62017
Muhasebe meslek mensuplarında strese neden olan faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Muğla ili örneği
Y Tepeli, B Heybeli, B Kayıhan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (35), 742-756, 2014
62014
Finansal tüketicilerin banka tercihlerinin konjoint model ile belirlenmesi üzerine bir araştırma: Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi örneği
Y Tepeli, F Daşkıran
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 20 (45), 63-78, 2019
52019
Yönetim Muhasebesi Açısından Sistematik Risk İle Mali Oranlar Arasındaki İlişkinin Analizi ve Halka Açık Olmayan Şirketlerde Sistematik Riskin Tahmin Edilmesi: Turizm Sektörü …
Y Tepeli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Muğla, 2018
42018
Tepeli
B Kayıhan
Yeni bir maliyetleme tekniği olarak kaynak tüketim muhasebesi ve bir örnek …, 2016
42016
Yönetimsel Mülkiyet, Sermaye Yapısı ve Şirket Büyüklüğünün Kurumsal Değer Üzerindeki Etkisi: BIST100 Şirketleri Üzerine Araştırma
Y TEPELİ, YE KAHRAMAN
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 (3), 711-726, 2021
32021
Güncel Finansal Uygulamaların Tüketici Algılarına Etkileri: İnşaat Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Y TEPELİ, M TAŞÇIOĞLU
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 949-974, 2019
32019
Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma
B Kayıhan, Y Tepeli
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 487-508, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20