Takip et
EDİP ÖRÜCÜ
EDİP ÖRÜCÜ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
bandirma.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir örneği
E Örücü, R Kılıç, T Kılıç
4272007
Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği
E Örücü, A Kanbur
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 15 (1), 85-97, 2008
4062008
Kalite yönetimi çerçevesinde bankalarda çalışan personelin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma
E Örücü, S Yumuşak, Y Bozkır
3152006
Gıda ürünlerinde tüketicinin satın alma eğilimini etkileyen faktörler ve ambalajlama
E Örücü, S Tavşancı
Muğla üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 2001
2652001
Örgütsel Adaletin Çalişanlarin İşten Ayrilma Niyetine Etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde Bir Uygulama
E Örücü, S Özafşarlıoğlu
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (23), 335-358, 2013
2642013
İşyerinde kişisel internet ve teknoloji kullanımı: Sanal kaytarma
E Örücü, H Yıldız
2602014
KOBİ’lerde inovasyon stratejileri ve inovasyon yapmayı etkileyen faktörler: bir uygulama
E Örücü, R Kılıç, A Savaş
2072011
Modern işletmecilik
E Örücü
Gazi kitabevi, 2006
1922006
Konaklama İşletmelerinde İş Gören Tatminini Etkileyen Faktörler Bandirma Ve Erdek Örneği
E Örücü, F Esenkal
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (14), 141-166, 2005
1532005
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi üzerine bir uygulama
E Örücü, R KILIÇ, Ö YILMAZ
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 2 (2), 2007
1252007
Örgütsel bağlılık üzerine bir alan çalışması
E Örücü, RS Kışlalıoğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (22), 45-65, 2014
1062014
Pozitif psikolojik sermaye, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir alan araştırması
H Yıldız
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
1022015
İşletmelerde İş Gören Performansını Değerlendirme: KİT'ler için Avrupa Birliği uyumlu bir model önerisi
E Örücü
Gazi Kitabevi, 2003
862003
Turizm işletmelerinde orta ve üst kademe yöneticilerin işgören seçme ve değerlendirme sürecindeki eğilimleri (Marmaris ve çevresindeki üç yildizli işletmeler örneği)
E Örücü
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2 …, 2002
672002
Kamu ve özel sektör çalışanlarında devamsızlık sorunu
E Örücü, E Kaplan
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 8 (1), 93-112, 2001
632001
Banka çalışanlarında tükenmişlik ve beş büyük kişilik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması
S Süren, E Örücü, Ç İzci
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 23 (1), 247-262, 2016
612016
SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
H Yıldız, E Örücü
Journal of Management and Economics Research 14 (1), 269-285, 2016
492016
OTEL ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ: BANDIRMA İLÇESİ ÖRNEĞİ.
E Örücü, E Kambur
Journal of International Social Research 10 (52), 2017
472017
Örgütlerde psikolojik yıldırma (mobbing) ve bir araştırma
G Dangaç
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
452007
Örgüt kültürü (Muğla üniversitesi örneği)
E Örücü, N Ayhan
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 87-105, 2001
452001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20