Pelin GENÇOĞLU
Pelin GENÇOĞLU
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Pazarlama Aracı Olarak Kamu Spotlarının Birey Davranışları Üzerindeki Etkileri: Parametrik Olmayan İstatiksel Bir Analiz
P Gençoğlu, HH Bağlıtaş, S Kuşkaya
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (48), 622-629, 2017
11*2017
AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRK İMALAT SANAYİNİN GÖRECELİ İNOVASYON PERFORMANSI: ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
F Ünlü, P Gençoğlu
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 183-206, 2016
42016
Does waste energy usage mitigate the CO 2 emissions? A time-frequency domain analysis
F Bilgili, S Kuşkaya, F Ünlü, P Gençoğlu
Environmental Science and Pollution Research 27 (5), 5056-5073, 2020
22020
Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Dikkate Alınarak Sağlık Hizmetlerinin Kümeleme Analizi Aracılığıyla Değerlendirilmesi
P Gençoğlu
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 301-324, 2018
22018
KÜRESEL CİNSİYET UÇURUMU (GLOBAL GENDER GAP) AÇISINDAN AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ.
P GENÇOĞLU, S KUŞKAYA
Journal of International Social Research 9 (46), 2016
12016
TÜRKİYE'DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: EKONOMETRİK ANALİZ.
P Gençoğlu, F Ünlü
Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences …, 2019
2019
Most Up-to-Date Methodologic Approaches: Evidence from the Wavelet Coherence Approach
F Bilgili, E Muğaloğlu, S Kuşkaya, HH Bağlıtaş, P Gençoğlu
Environmental Kuznets Curve (EKC), 115-139, 2019
2019
TÜRKİYE'DE İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ DİKKATE ALINARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
P Gençoğlu
Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi, 301-323, 2018
2018
Türkiye’de Sağlığın Eğitim Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yöntemi ile Bir Değerlendirilme
P Gençoğlu, S Kuşkaya
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 5 (4), 1-11, 2017
2017
SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
P Gençoğlu, S Kuşkaya, T Büyüknalbant
NEOKLASĠK BÜYÜME TEORĠLERĠNDE SAĞLIĞIN ROLÜ: TEORĠK BĠR BAKIġ1
P GENÇOĞLU, H ATĠK
SOSYAL BİLİMLER ALANINDA, 297, 0
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Sürdürülebilirliğinin Panel Birim Kök Testleri İle Değerlendirilmesi
P GENÇOĞLU, S KUŞKAYA, T BÜYÜKNALBANT
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1-15, 0
YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öz
S KUŞKAYA, P GENÇOĞLU
OECD ÜLKELERİNİN 1995-2015 YILLARI İTİBARİYLE SERA GAZI SALINIMLARI AÇISIDAN KARŞILAŞTIRILMASI: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
S KUŞKAYA, P GENÇOĞLU
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14