YUSUF AYONU
Title
Cited by
Cited by
Year
Selçuklular ve Bizans
Y Ayönü
Türk Tarih Kurumu, 2018
822018
Dördüncü Haçlı Seferi’nin Batı Anadolu’nun Türkleşme Sürecine Etkisi
Y Ayönü
Tarih İncelemeleri Dergisi 24 (1), 5-20, 2009
28*2009
Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler (XI-XII. Yüzyıllar)
Y Ayönü
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 53-69, 2009
192009
Katalanların Anadolu ve Trakya'daki faaliyetleri (1302-1311)
Y Ayönü
Ege Üniversitesi Basımevi, 2009
162009
İzmir’de Türk Hâkimiyetinin Başlaması
Y Ayönü
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 9 (1), 1-8, 2009
122009
Selçuklu-Bizans İlişkileri
Y Ayönü
Türkler, VI, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 598-617, 2002
112002
Selçuklu-Bizans Münasebetleri (1116-1308)
Y Ayönü
YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, SBE, 2007
92007
14. ve 15. Yüzyıllarda Anadolu’ya ve Balkanlar’a Türklerin Göçü
L Kayapınar, Y Ayönü
Türkiye’nin Göç Tarihi 14, 15-34, 2015
82015
Batı Anadolu'da Bizanslı Yerel Hâkimlerin Bağımsızlık Hareketleri (XII. Yüzyılın Sonları ve XIII. Yüzyılın Başlarında)
Y Ayönü
Tarih Araştırmaları Dergisi 26 (42), 141-154, 2007
82007
IV. Haçlı Seferinin Ardından Batı Anadolu’da Mücadele Eden İki Rakip: İstanbul Latin Krallığı ve İznik İmparatorluğu
Y Ayönü
Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 1 (1), 9-25, 2015
62015
Umur Bey Döneminde Aydınoğulları Bizans İttifakı
Y Ayönü
Aydınoğulları Tarihi-Bildiriler Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih …, 2013
32013
Batı Anadolu’daki Türk Yayılışına Karşı Bizans İmparatorluğu’nun Kuman-Alan Topluluklarını Balkanlardan Anadolu’ya Nakletmesi
Y Ayönü
Belleten 76 (276), 403-418, 2012
32012
İznik İmparatorluğu Ordusu
Y Ayönü
Tarih İncelemeleri Dergisi 25 (1), 39-54, 2010
32010
Türkiye Selçuklu Bizans Münasebetleri (1075-1116)
Y Ayönü
Ege Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı “Basılmamış Yüksek Lisans Tezi”, İzmir, 2001
22001
The Influence Struggle in the Island of Chios and the Peninsula of Cesme/Karaburun in the First Half of the Fourteenth Century
M Ersan, Y Ayönü
PROCEEDINGS OF III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM …, 2016
12016
Bizans İmparatoru Romenos Diogenes
Y Ayönü
Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras, 109-127, 2020
2020
IV. HAÇLI SEFERİ’NİN ARDINDAN BATI ANADOLU’DA MÜCADELE EDEN İKİ RAKİP: İSTANBUL LATİN KRALLIĞI VE İZNİK İMPARATORLUĞU
Y AYÖNÜ
2015
The Transfer of Cumans and Alans from Balkans to Anatolia by Byzantine Empire against the Turkish Expansion in the Western Anatolia
Y Ayonu
BELLETEN 76 (276), 403-+, 2012
2012
BATI ANADOLU'DAKİ TÜRK YAYILIŞINA KARŞI BİZANS İMPARATORLUĞGU'NUN KUMAN-ALAN TOPLULUKLARINI BALKANLARDAN ANADOLU'YA NAKLETMESİ
Y AYÖNÜ
Belleten-Türk Tarih Kurumu 76 (276), 2012
2012
Bizans’ tan Selçuklulara Gönderilen Hediyeler
Y Ayönü
Hediye Kitabı, 35-48, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20