Follow
Ömer Faruk İşcan
Ömer Faruk İşcan
Yönetim ve Organizasyon Profesörü, Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bireysel ve iş ortamina ait etkenler açisindan iş doyumu
F Sevimli, ÖF İşcan
Ege Academic Review 5 (1), 55-64, 2005
6202005
Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasindaki ilişki
ÖF İşcan, U SAYIN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 195-216, 2010
4842010
Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama
ÖF İşcan, MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 119-135, 2007
3692007
Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları
ÖF İşcan, A Naktiyok
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59 (1), 182-201, 2004
2982004
Dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü
ÖF İşcan
Akdeniz İİBF Dergisi 6 (11), 160-177, 2006
2662006
Mesleki tükenmişlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki
AÇ Güllüce, ÖF İşcan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 7-29, 2010
2002010
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME, ÖRGÜTSEL İMAJ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA
CN Karabey, ÖF İşcan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 231-241, 2007
1752007
Effect of leadership style on perceived organizational performance and innovation: the role of transformational leadership beyond the impact of transactional leadership–an …
ÖF İşcan, G Ersarı, A Naktiyok
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 881-889, 2014
1442014
Örgüt iklimi ile yeniliğe destek algısı arasındaki ilişki
ÖF İşcan, CN Karabey
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 180-193, 2007
1352007
Bilgi toplumunda zaman yönetimi ve bankacılık sektöründe yöneticiler üzerine bir uygulama
ÖF İşcan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
1201999
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma
ÖF İşcan, E KAYGIN
Atatürk Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi 15 (2), 443-462, 2011
1072011
Potansiyel girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma
ÖF İşcan, E KAYGIN
Organizasyon ve yönetim bilimleri dergisi 3 (2), 275-286, 2011
1032011
Küresel işletmecilikte dönüştürücü liderlik anlayışı-büyük ölçekli işletmelerde bir uygulama
ÖF İşcan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
932002
Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Syasetin Örgütsel Adalet Algisina Etkisi
ÖF İşcan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60 (01), 149-171, 2005
902005
Attitudes towards telecommuting: the Turkish case
OF Iscan, A Naktiyok
Journal of Information Technology 20 (1), 52-63, 2005
732005
İşyerinde narsisizm ve iş tatmini ilişkisi
K Timuroğlu, ÖF İşcan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 239-264, 2008
722008
Dönüştürücü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. 11
D Bingöl, A Naktiyok, ÖF İşcan
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 22 (24), 494-508, 2003
682003
Kurumsal yönetişim sürecinin gelişimi üzerine bir araştırma
ÖF İşcan, E KAYĞIN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2), 213-224, 2009
422009
İşgörenlerin evden çalışmaya ilişkin tutumları: Bireysel özellikler ve iş sürükleyicileri açısından bir uygulama
A NAKTİYOK, ÖF İşcan
Akdeniz İİBF Dergisi 3 (6), 53-72, 2003
392003
Dijital çağ örgütleri
ÖF İşcan, A Naktiyok
İstanbul: Beta Yayınları, 2005
282005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20