Rahile Kizilkaya Yilmaz
Rahile Kizilkaya Yilmaz
Doktor Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivâyetler
R Yılmaz
Istanbul: MÜSBE, 2014
112014
“Cumhuriyet Dönemi Popüler Siyer Kitaplarına Dair Bazı Mülahazalar
R Kızılkaya Yılmaz
Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmaları: Siyer Atölyesi 2012, 15-35, 2011
42011
İbn Ebî Hâtim er-Râzî’nin “İlelü’l-hadîs” Adlı Eserinde Vasledilmekle İlleti Saydığı Mürsel Rivâyetler
Y Rahile
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2008
32008
Oryantalist Bir Fikrin Kendi Paradigması İçinden Tenkid Edilme Serencamına Örnek: Norman Calder’ın Muvatta’ı Tarihlendirmesine Yöneltilen Eleştiriler/An Example of the Way How …
RK YILMAZ
İlahiyat Akademi, 269-282, 2018
22018
Hadis Alanındaki Çalışmalarıyla Tanınan Hollandalı Oryantalist: Harald Motzki (1948-2019)
RK YILMAZ
İslam Araştırmaları Dergisi, 195-201, 2019
12019
Robert Marston Speight
R Yilmaz
Hadis Tetkikleri Dergisi 12 (1), 175-179, 2014
12014
HEGEL’İN TARİH FELSEFESİNİN GOLDZİHER’İN HADİSLERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE ETKİSİ
RK YILMAZ
insan & toplum 11 (3), 2021
2021
Çağdaş Hadis Tartışmaları ve Muvatta'
RK YILMAZ
https://www.ilahiyatvakfi.com/kitap/cagdas-hadis-tartismalari-ve-muvatta …, 2020
2020
KADIN OLMAK
HŞ ALBAYRAK
2019
Bekir Kuzudişli, Şîa ve Hadis: Başlangıcından Kütüb-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad, İstanbul: Klasik Yayınları, 2017, 596 s.
RK Yılmaz
Insan ve Toplum 8 (4), 192-198, 2018
2018
Müşterek râvi teorisi ve tenkidi
R Kızılkaya Yılmaz
İnsan & Toplum Dergisi 4 (8), 227-230, 2014
2014
NORMAN CALDER'IN STUDIES IN EARLY MUSLIM JURISPRUDENCE ADLI ESERİ ÇERÇEVESİNDE ŞARKİYAT LİTERATÜRÜNDE MUVATTA'IN TARİHLENDİRİLMESİ.
R YILMAZ
Journal of Islamic Law Studies, 2014
2014
Müşterek râvi teorisi ve tenkidi
RK Yılmaz
Insan ve Toplum 4 (8), 2014
2014
İbn Ebî Hâtim er-Râzî ve ‘İlelü’l-hadîs Adlı Eseri
R YILMAZ
Hadis Tetkikleri Dergisi 11 (2), 45-71, 2013
2013
Erken Dönem Hadîs Literatüründen Hareketle İlk Fukahâ Hakkında Bazı Mülâhazalar
R Yılmaz
2009
Nebevî Hadislerin Güvenirliği: Sahte Bir Problem
R Yılmaz
2006
Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek: Modern Bilginin Eleştirisi Adlı Kitap Üzerine
RK YILMAZ
Hadis Tetkikleri Dergisi 19 (1), 143-156, 0
“Islamicate Digital Humanities Network, Online Conference, Digital Hadīth Studies,” 27 Ocak 2021, Washington, DC, USA
KOÇ Elif, RK YILMAZ
Hadis Tetkikleri Dergisi 19 (1), 165-170, 0
Alim Arlı, Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin
RK YILMAZ
Usul İslam Araştırmaları 35 (35), 273-280, 0
II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak
RK Yılmaz
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20