Takip et
Prof. Dr. Musa ÖZATA
Prof. Dr. Musa ÖZATA
Ahi Evran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
ahievran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği
M Özata, H Altunkan
2012010
Duygusal zekâ ve tükenmişlik arasındaki ilişkilerin araştırılması: sağlık çalışanları örneği
Ş Aslan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 77-97, 2008
1882008
Klinik karar destek sistemleri ve örnek uygulamalar
M Özata, Ş Aslan
Kocatepe Tıp Dergisi 5 (1), 2004
1082004
Assessments of Anxiety Levels and Working Conditions of Health Employees Working in COVİD-19 Pandemic Hospitals
D Bostan, S., Akbolat, M., Kaya, A., Ozata, M. ve Gunes
Elektronik Genel Tıp Dergisi,em246. https://doi.org 17 (5), 1-5, 2020
100*2020
Lider-üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi
Ş Aslan, M Özata
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9 (17), 94-116, 2009
962009
Sağlık bilişim sistemleri
HK Güleş, M Özata
Nobel Yayın Dağıtım, 2005
912005
Sağlık çalışanlarında hizmetkâr liderlik: Dennis-Winston ve Dennis-Bocernea hizmetkâr liderlik ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik araştırması
Ş Aslan, M Özata
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 18 (1), 139-154, 2011
862011
Konya’daki sağlik ocaklarinin etkinlik düzeylerinin veri zarflama analizi yöntemiyle değerlendirilmesi
M Özata, İ Sevinç
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 77-87, 2011
682011
Sağlık bilişim sistemlerinin hastane etkinliğinin artırılmasında yeri ve önemi (Veri zarflama analizine dayalı bir uygulama)
M Özata
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
652004
Frequency of medical errors in hospitals, determination of medical error types and medical errors: Konya sample
M Özata, H Altunkan
Journal of Medical Research 8 (2), 100-111, 2010
562010
RASYONEL İLAÇ KULLANIMININ HASTA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ: HEKİMLERİN RASYONEL İLAÇ KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
M Özata, Ş Aslan, M Mete
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 529-542, 2008
472008
Mesleki bağlılık ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin analizi.
N Cihangiroğlu, A Teke, M Özata, Ö Çelen
Gulhane Medical Journal 57 (4), 2015
432015
Hastanede Çalişan Hemşİrelerİn Meslekİ İmaj Algilamalarinin Araştirilmasi
M Özata, Ş Aslan
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 10 (19), 251-268, 2010
432010
KOBİ’LERDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMININ, REKABET GÜCÜ, YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK VE PAZARLAMA KAPASİTESİYLE İLİŞKİLERİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Ş Aslan, M Özata
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2), 15-28, 2007
432007
Hastanelerde Kurumsal Imajin Ölçülmesinde Dikkate Alinmasi Gereken Faktörlerin Belirlenmesi
M Özata, İ Sevinç
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 12 (2), 2009
422009
Hemşirelikte tıbbi hataya eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik güvenilirlik analizinin yapılması
M Özata, H Altunkan
İçinde: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. II …, 2010
41*2010
Sağlık yöneticilerinde duygusal zekâ boyutlarının Cooper Sawaf haritasıyla araştırılması
Ş Aslan, M Özata
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9 (2), 197-222, 2006
412006
Sağlık çalışanlarının hasta mahremiyeti konusundaki tutumlarının incelenmesi
M Özata, K Özer
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 20 (1), 81-92, 2017
402017
Hemşirelerde örgütsel vatandaşlık davranışı ile tıbbi hataya eğilim arasındaki ilişkinin araştırılması
YE Öztürk, M Özata
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
392013
Hemşirelerde duygusal zekâ ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Konya ili örneği
S Nazlı
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013
362013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20